Netværksgruppen

Gruppebeskrivelse
Morbærhavens Netværk er et computer-netværk som tilbyder ét opkoblingspunkt i hver af Morbærhavens 1063 lejligheder. Via Morbærhavens Netværk kan du med din computer udveksle data med andre beboere og gå på internettet.

Morbærhavens Internet-forbindelse er “flatrate” og prisen er automatisk inkluderet i huslejen. Du kan se på din huslejekvittering hvor meget det koster.

Morbærhavens Netværk ejes af AUB, – det boligselskab som driver Morbærhaven. AUB er en selvejende institution hvor beboerrepræsentanterne har flertallet i bestyrelsen. Vi bestemmer altså selv over vores boligområde og dermed også over vores netværk. Større beslutninger angående netværket træffes på fællesmødet hvor alle beboere har adgang, tale- og stemmeret. Kort sagt: Du kan selv være med til at bestemme over netværket!

I det daglige passes netværket af en flok computer-nørder – Netværksgruppen. Vi er ligesom dig beboere i Morbærhaven og vi udfører vores arbejde frivillig og ulønnet, fordi det interesserer os.

Netværksgruppen holder møde sidste mandag i måneden kl. 19.00 (undtagen i juli måned) i kælderen, Center 2 (Brug dørklokken). Interesserer du dig for computere og/eller netværk er du altid velkommen til at kigge forbi.
Du kan også kontakte Netværksgruppen på mail til help@aub.dk eller ved at skrive til os på vores Facebook.

Netværksgruppens kontaktpersoner:
Systemadministrator – Patrick Kann 8-72
Systemadministrator – Phillip M. Jørgensen 16-2
Systemtekniker – Eva Jensen

Vedtægter
Uddrag af Beboerforeningens vedtægter:
….
Netværksadministrator og netværksgruppe
§24 Generalforsamlingen vælger op til to netværksadministratorer for ét år ad gangen. Netværksadministratorerne er ansvarlige for netværket og internetopkoblingen. Netværksadministratorerne samler en netværksgruppe omkring sig.
Stk. 2: Netværksgruppen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal, og Netværksadministratorerne indgår i netværksgruppen på lige fod med de øvrige medlemmer, bortset fra de ansvarsområder som omtales i stk 3 og stk 6. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
Stk. 3: Netværksadministratoren skal tilstræbe at

  • netværket drives i overensstemmelse med lovgivningen
  • brugernes privatliv på nettet respekteres
  • sikkerheden på netværket er bedst mulig

Stk. 4: Netværksgruppen har til opgave at

  • administrere serverne
  • vedligeholde netværket

Stk. 5: Netværksgruppens medlemmer har tavshedspligt i forbindelse med informationer om

  • enkelte brugere
  • netværkets sikkerhedsforanstaltninger

Stk. 6: Netværksadministratoren har myndighed til at bortvise et medlem af netværksgruppen, såfremt han/hun vurderer, at vedkommende med forsæt har brudt reglerne i stk 3 eller stk 5.
…..

Regler for brug af internettet
§1 Netværket må ikke uden forudgående aftale med netværksgruppen udnyttes i kommerciel øjemed.
Stk 2: Der dækkes ikke for tabt arbejdsfortjeneste i anledning af fejl på netværket.
§2 Brugerne skal udvise god opførsel på nettet og må ikke være til gene for andre brugere. Ethvert forsøg på at skaffe sig adgang til andre beboeres eller tredjemands computere eller datatrafik, både på det interne net og internettet, er forbudt, medmindre vedkommende har givet sit samtykke. Dette gælder specielt enhver form for snifning, hacking, systematisk portscanning eller hermed beslægtede aktiviteter. Overtrædelse af ovenstående vil medføre øjeblikkelig frakobling fra netværket.
§3 Fjernet på generalforsamlingen 11. november 2007
§4 Adgangen til Morbærhavens netværk og til Internettet via Morbærhavens netværk er til personlig brug. En bruger må ikke stille adgangen til rådighed for andre med mindre disse fysisk opholder sig i brugerens lejlighed.
§5 En bruger af nettet må kun benytte det IP-nummer eller de IP-numre, som han/hun har fået udleveret af netværksgruppen.
§5a En bruger må ikke tilslutte udstyr til Morbærhavens Netværk som uddeler IP-numre (f.eks. DHCP-servere).
§6 Netværksgruppen har myndighed til øjeblikkeligt, for en tidsbegrænset periode, at koble en bruger fra nettet såfremt de vurderer, at brugeren overtræder §1-§3.
§7 Netværksgruppen har myndighed til at koble en bruger fra nettet såfremt dennes udstyr påviseligt er defekt og derfor forstyrrer nettets drift. Hjemmesider m.m.
§8 Brugerne er personligt ansvarlige for al data, de overfører og stiller til rådighed via Morbærhavens Netværk.
§9 Netværksgruppen har myndighed til øjeblikkeligt, for en tidsbegrænset periode, at koble en bruger fra nettet, såfremt de vurderer, at brugeren trods advarsler overtræder internettets netetikette.
§10 Bortset fra de i §1-§3 og §9 nævnte tilfælde har netværksgruppen ikke ret til at censurere data på netværket eller på anden måde begrænse datatrafikken, med mindre at tvingende juridiske eller tekniske grunde eller hensynet til servernes eller netværkets kapacitet taler for det.
§11 Netværksgruppens beslutninger jvf. §4 og §9 kan ankes til fællesmødet.
§12 Disse regler kan ændres af fællesmødet og af generalforsamlingen.