Affald

Genbrugsgruppen
Lad os først gøre opmærksom på, at Mor­bærhaven har en genbrugsgruppe som indsamler brugbart, brugt tøj og andet hu­skeråd. Se nærmere under Beboergrupper.
Morbærhaven har kildesortering.
Du skal derfor dele dit affald op i følgende dele:
Papir.
I denne kategori hører reklamer, aviser, magasiner og løsark.
Papir kan afleveres i de dertil mærkede beholdere i affaldsskabene på din gang.
I denne kategori hører ikke bøger, mad-emballage og pap.
Glas:
I denne kategori hører flasker og skyllede glas, herunder glas som der har været mad­varer i.
Sådanne glasvarer kan, uden låg, placeres i de dertil mærkede beholdere i affaldsskabe­ne på din gang.
I denne kategori hører ikke keramik, porcelæn, el-pærer og spejle.
El-spare-pærer:
El-spare-pærer indeholder kviksølv og skal derfor indsamles særskilt. På hver gang findes der i ét af affaldsskabene en beholder mærket “PL-pærer”. PL-pærer er et tek­nisk begreb for el-sparepærer.
En udtjent el-sparepære lægges forsigtigt i beholderen (så pærens glas ikke knækker og kviksølvdampene undslipper). Du må også gerne lægge udtjente LED-pærer i den­ne beholder. Har du et udtjent lysstofrør, som er for langt til beholderen, kan du afle­vere det på administrationen.
Karton og pap:
I affaldsskurene imellem blokkene er der opstillet en særlig container i midten. Her kan du komme af med pap og karton.
Batterier:
Små, brugte batterier kan afleveres på vaskerierne. Desuden på administrationskonto­ret og på beboerkontoret. Bilbatterier skal afleveres ved container-gården efter aftale med administrationen.
Farligt affald:
Malerrester, kemiske stoffer, metalaffald (i større mængder), el-udstyr og andet farligt affald skal afleveres på container-gården efter aftale med administrationen. Små portioner kan afleveres direkte på administrations­kontoret.
Rest-affald:
Rest-affald kan være føde­vare-em­ballage, bøger, pla­stik, madrester, tekstiler, ting af træ, mindre metal-ting, ler­tøj og keramik.
Rest-affald placeres i contai­nerne for enden af blokkene. Pak venligst dit rest-affald ind i en pla­stikpose el. lignende.
Vis hensyn til de ansatte: Lad være med at fylde en container så meget, at låget ikke kan lukkes. Gå i stedet videre til den næste container.
Storskrald:
I Morbærhaven er storskrald næsten altid møbler. Du stiller blot dine gamle møbler ved siden af et affaldsskur. Stil dem venligst således, at færdslen på stien ikke hin­dres.