Sløjdgruppen

Gruppebeskrivelse
Dette er gruppen, hvor du kan få stillet dine kreative lyster i træ.
Vi har lokale i center 3, stuen. Her kan du finde næsten alt hvad hjertet begærer i værktøj til dine projekter.
Kontakt
Kontaktperson: Se bagest i “Det Sædvanlige Fis”.
E-mail: –
Facebookgruppe: Morbærhavens sløjdgruppe.
Vedtægter
Vedtægterne er godkendt på fællesmødet d. 17. august 2023.

§1 Formålet med Sløjdgruppen er at stille passende faciliteter til rådighed for beboere i Morbærhaven, hvori der forefindes de fornødne maskiner og værktøjer til at lave de mest gængse ting i træ.

§2 Enhver beboer i Morbærhaven kan blive medlem af gruppen, ved at møde op på et officielt gruppemøde.

Stk. 2 Alle medlemmer af sløjdgruppen kan få en nøgle til gruppens lokaler, når de har gennemført et kursus i korrekt brug af maskinerne.

Stk. 3 Fravær fra møder, uden afbud enten personligt til en kontaktperson, via mail eller i Facebookgruppen senest mødets start, 6 gange i træk, medfører at nøglen kan lukkes. Dette sker aldrig uden information herom. Hvis en nøgle er blevet lukket, kan retten til nøgle genoptjenes på samme måde som da man fik den første gang. Gives afbud, kan man udeblive fra officielle møder i maksimalt et halvt år, før nøglen på samme vis vil kunne lukkes. Også her informeres der om dette, og nøgleadgangen vil kunne genopnås på normal vis.

Stk. 4 Et medlem uden nøgle kan blive lukket ind i gruppens lokale af et nøglebærende medlem. Det nøglebærende medlem er ansvarlig for brugen af lokalet og skal være til stede så længe lokalet er i brug. Dog kan man med rimelighed forlade lokalet i et par minutter for at åbne op for medlemmer, men forlader man området skal det lukkes ned. Området må aldrig forlades uden at minimum et nøglebærende medlem er til stede, hvis et ikke-nøglebærende medlem er i gang med at bruge gruppens maskiner. Forlader man alligevel lokalet i modstrid med de her nævnte ordensregler, vil man få sin nøgle lukket og man vil have et vist ansvar, hvis der sker skader i lokalet.

Stk. 5 Gruppen opererer ikke med udlånsnøgler, og et medlems personlige nøgle må aldrig lånes ud. Låner man sin nøgle ud, vil den blive lukket og man vil være ansvarlig for hvad der måtte være sket i lokalet, såfremt der opstår skader eller lignende.

Stk. 6 Beboere i Morbærhaven, der ikke er medlemmer af sløjdgruppen, og som ønsker at se lokalet uden for de normale møder, skal kontakte en kontaktperson. Man må ikke lukke op for beboere, der ikke er medlemmer – eller lade dem benytte lokalet på nogen måde. Gør man dette, vil man få lukket ens nøgle og være ansvarlig for eventuelle skader. Folk der ikke bor i Morbærhaven, må som udgangspunkt ikke bruge lokalet, men kan få lov at se det, hvis det er i selskab med kontaktpersonen eller efter klar og forudgående aftale med kontaktpersonen. De samme regler angående nøgle, er gældende herfor.

§3 Medlemmerne er ved ankomst til lokalet forpligtet til at tjekke, om alt er i ordentlig og forsvarlig stand. Hvis dette ikke er tilfældet, kontaktes gruppens kontaktperson straks og er det ikke muligt at få kontakt med denne, kontaktes afdelingsbestyrelsen. Man opfordres i øvrigt til at sørge for, at lokalet kommer i forsvarlig stand – det vil sige, at man lukker vinduer, slukker maskiner og den slags, der måtte være glemt af den der tidligere har brugt lokalet. Man forventes dog ikke at rydde op eller gøre rent efter andre.

§4 Ved endt brug af lokalet afleveres dette altid i ordentlig stand.

§5 Gruppens udstyr må først bruges af et medlem af gruppen, når vedkommende er fuldt introduceret til den korrekte brug af udstyret. Dette vurderes af gruppens kontaktperson. Der vil blive holdt introduktionskurser, i brug af gruppens maskiner, at bestå disse tilfredsstillende, er et krav for at kunne være medlem af gruppen, da maskinerne er dyre, og kan forårsage stor skade ved ukorrekt brug.

§6 Brug af lokalet og udstyret er på eget ansvar, og man hæfter for skader der vurderes at skyldes uagtsom opførsel, eller brug uden tilladelse fra kontaktpersonen eller eventuelt decideret hærværk og ligegyldighed. Afhængig af skadens karakter, kan man få inddraget sin nøgleadgang, blive sat i karantæne fra gruppen i en periode eller blive ekskluderet for en periode eller for bestandigt. Disse sager forsøges løst på et gruppemøde, men ønskes det at ekskludere medlemmet for en kortere eller længere periode eller er der tale om erstatningskrav, vil Afdelingsbestyrelsen blive inddraget. En permanent eksklusion fra gruppen, skal behandles på et fællesmøde.

§7 Lokalet skal holdes ryddeligt og derfor skal medlemmerne altid tage deres færdige ting med hjem.

§8 Det forventes at man behandler hinanden, hinandens ting samt lokalet med respekt. Der må på intet tidspunkt drikkes alkohol, ryges, dampes eller indtage euforiserende stoffer i gruppens lokale. Bryder man denne paragraf, risikerer man at få lukket sin nøgle eller få karantæne. I det tilfælde af, at man nyder alkohol i lokalet, eller bruger lokalet i alkoholpåvirket tilstand, vil man blive ekskluderet. Dette vil foregå i samarbejde med afdelingsbestyrelsen. Nyder man nogen former for euforiserende stoffer eller bruger man lokalet i påvirket tilstand, vil man blive ekskluderet og eventuelt risikere en politianmeldelse. Dette vil ligeledes foregå i samarbejde med Afdelingsbestyrelsen.

§9 Alt åbent ild på området er forbudt.

§10 Gruppens regler skal til hver en tid overholdes, ellers risikere man at få lukket sin nøgleadgang.

[Slut på tekst.]