Trykkergruppen

Gruppebeskrivelse

Morbærtryk ligger i kælderen af center 3, lige overfor redaktionen. Trykkeriet passes af trykkergruppen hvis vigtigste opgave er, at trykke Det Sædvanlige Fis. Men trykkeriet trykker også for afdelingsbestyrelsen, andre grupper og for administrationskontoret. Trykkergruppen arbejder gratis for beboerforeningen men kan tage timeløn for ekster­ne opgaver. Trykkeriet står ikke til rådighed for beboernes private brug.

Kontaktperson: Se bagest i “Det Sædvanlige Fis”.
Email: morbaertryk@aub.dk

Vedtægter
§1 Morbærtryk er en selvstændig momsregistreret virksomhed, som ejes af beboerforeningen Morbærhaven. Morbærtryk er hjemhørende i Morbærhaven, Albertslund. Morbærtryk skal ikke giver overskud, dog skal der stå et vist beløb til drift. I tilfælde af lukning overtager beboerforeningen såvel eventuelt overskud som eventuelt underskud.
§2 Trykkeriet “Morbærtryk” tegnes økonomisk af den til enhver tid siddende regnskabsfører (se §8), herunder disponering af konti i pengeinstitut.
§3 Trykkeriet har til opgave at trykke materialer for beboerforeningen Morbærhaven og boligselskabet AUB.
§4 Trykkeriet kan betjene andre kunder i den udstrækning, at denne virksomhed ikke stiller sig i vejen for de i §3 nævnte opgaver.
Drift
§5 Morbærtryk drives af en trykkergruppe.
§6 Trykkergruppen udgøres af regnskabsføreren og trykkere. Trykkergruppen fastsætter på et månedligt møde linierne for trykkeriets drift. Mødet skal offentliggøres i beboerbladet, og enhver beboer kan deltage i dette møde.
§7 Generalforsamlingen vælger en regnskabsfører, som skal have fornøden regnskabsmæssig indsigt. Regnskabsføreren er ansvarlig for trykkeriets regnskab, fastlæggelse af salgspriser, udbetaling af løn, forelæggelse af halvårsbalance i beboerbladet og forelæggelse af revideret årsregnskab på generalforsamlingen.
Regnskabsføreren fungerer desuden som indkøber for trykkeriet. I tilfælde af, at regnskabsføreren fratræder midt i en valgperiode, vælger fællesmødet en ny for resten af perioden, hvorefter kassereren for Beboerforeningen Morbærhaven tiltræder den nyvalgte regnskabsfører. Fratrædelse sker efter en periode på 1 måned, hvori regnskabet skal afsluttes, status skal udarbejdes, og efterfølgeren sættes ind i arbejdet.
§8 Trykkergruppen indstiller kandidater til posterne nævnt under §7.
§9 Løn til regnskabsfører og løn for trykkeopgaver til AUB fastsættes af generalforsamlingen. Trykkerne kan selv fastsætte løn ved eksterne trykopgaver.
§10 Timetal for regnskabsfører fastsættes af generalforsamlingen og aflønnes som §9.
§11 Ændringer af vedtægter sker som dagsordenspunkt på generalforsamlingen.
[Slut på tekst.]