Musikgruppen

Gruppebeskrivelse

Musikgruppen råder over to øvelokaler i kælderen af center 2.

Du kan blive medlem af musikgruppen ved at møde op til et af deres møder. Derved får du adgang til at låne et musikøvelokale. Musikøveloka­lerne er lagt an på at give bands mulighed for at øve, men rummene kan selvfølgelig også bruges af enkeltpersoner. Rummene er udstyret med trommesæt og PA-anlæg men ikke akustisk klaver. Et band kan godt bruge et af Morbærhavens musikøvelokaler selvom nogle af medlemmer ikke bor i Morbærhaven – blot ét af medlemmerne bor i Morbær­haven og er medlem af musikgruppen.

Kontaktperson: Se bagest i “Det Sædvanlige Fis”.
Email: musik@aub.dk

Vedtægter
Generelt for musikgruppen
§1 Musikgruppen holder musikgruppemøder hvor eventuelle beslutninger tages ved hjælp af flertalsdemokrati. Hvert fuld-medlem har én stemme.
§2 Musikgruppen afholder faste møder, hver første onsdag i måneden fra kl. 20.
Stk. 2) Medlemmer kan indkalde til akutmøde, med varsling en uge før mødets afholdelse. Det anbefales gjort via den primære kommunikationskilde udover møderne, som er en lukket Facebook gruppe.
§4 Møder er kun beslutningsdygtige såfremt mindst 2 nøglepersoner er til stede.

Medlemskab
§5 Enhver beboer kan søge om at blive medlem af musikgruppen.
§6 Man bliver i første omgang medlem af musikgruppen ved at komme til det faste møde og fremvise
beboerkort. På mødet er det nøglepersonernes ansvar at den ansøgende beboer oplyses om:
– hvor vedtægterne forefindes
– aftale tid for et PA kursus med den PA kursus ansvarlige
– samt at få udleveret brugerkontrakt.
Eksisterende øvetider vil blive revurderet. Det/de nye medlem(mer) vil få tildelt en øvetid hvis dette
ønskes og er muligt.
§7 Man er først fuldt medlem og dermed berettiget til at gøre brug af sin øve tid når man:
– har læst vedtægterne
– er godkendt af den PA-kursus ansvarlige til at bruge PA-anlæggene
– efter to måneders prøveperiode.
§8 Et musikgruppemedlem kan tage kontakt med en nøgleperson, og ved at fremvise gyldigt beboerkort, få adgang til øvelokalerne.
§9 Musikgruppemedlemmer (inkl. del-medlemmer med godkendt 2. måneders prøvetid) der har adgang til øvelokalerne via nøgle, er den primære ansvarlige for, at de del-medlemmer og eventuelle
gæster de låser ind overholder musikgruppens vedtægter.
§10 Udviser et fuld-medlem af musikgruppen vigende adfærd i forhold til musikgruppens generelle
interesser, forsømmer sig overfor gruppens arbejde eller vedtægter, kan gruppen ved et på forhånd
varslet møde, ved hjælp af demokratisk flertals afstemning ekskludere medlemmet for en periode,
hvorefter han/hun derefter kan søge om medlemskab igen, dog med en prøvetid på 2 mdr. som forudsætning for at indgå i et normalt fuld-medlemskab.

Del-medlemmer
§11 Brugere der ikke bor i Morbærhaven er del-medlemmer af musikgruppen.
§12 Man er del-medlem når man:
– er blevet godkendt af den PA-kursus ansvarlige til at bruge PA-anlæggene
– er godkendt af en nøgleperson
§13 Delmedlemmer kan efter en prøve periode på 2 mdr. selv afhente nøgle ved fremvisning af gyldigt
ID, på samme vilkår som fuldt medlemmer. Delmedlemmer må ikke tage gæster med i lokalerne.
§14 Del-medlemmer har ikke stemmeret på musikgruppemøder, men er velkomne til at berige diskussionerne.
§15 Udviser et del-medlem af musikgruppen vigende adfærd i forhold til musikgruppens generelle
interesser, forsømmer sig overfor gruppens arbejde eller vedtægter, kan en nøgleperson ekskludere
del-medlemmet.

Daglig brug og møderne
§16 Musikgruppemedlemmer har selv ansvaret for den tilstand de efterlader rummet i.
Stk. 2) Oprydning skal ske efter hver øve gang. Man skal, hvis man ikke støvsuger, fjerne alle øvrige
efterladenskaber, ved lejlighed tømme askebægret (dette står udenfor døren til lokalerne, da rygning i
lokalerne er forbudt) og skraldespande, samt gå en runde og fjerne synligt affald, således at øvelokalet afleveres i samme stand, eller bedre end det overtages.
§17 Det er ikke tilladt at spille før døren til pågældende øvelokale samt den ydre dør er lukket. Der kan spilles til kl. 22:00 på hverdage og til kl. 00.00 fredag/lørdag samt op til helligdage.
§18 Det er medlemmers eget ansvar at følge med på Facebook gruppens side og derudover er det nøglepersonernes ansvar at opdatere siden med de beslutninger som tages på møderne fra gang til gang, samt at tilføje nye medlemmer.
§19 Udeblivelse fra 2 på hinanden følgende møder, uden at melde afbud, indføres karantæne indtil
man igen møder op.
Stk. 2) Så længe min. Et medlem kommer til møderne, betragtes de som repræsentanter for hele bandet og dermed aktive.

Udstyr
§20 Det er ikke tilladt at låne andres udstyr uden at der foreligger aftale herom.
§21 Brug af andres udstyr sker på låners ansvar. Låneren er erstatningspligtig i tilfælde af beskadigelse. Det er udlåners eget ansvar at oplyse om hvilket udstyr der er privat med navn og tlf.nr. på udstyret.
§22 Beskadiget eller ødelagt udstyr skal straks meldes til nøgleperson/evt. Formand eller udlåner.

Øvetider
§23 Benævnelsen ”øveskema” (som findes på den lukkede Facebook gruppe) dækker over den øvetid man tildeles.
§24 For at kunne få en øve tid på øveskemaet skal man være et fuldbyrdet medlem af gruppen. Bands
har førsteret på øvetider. Enkeltpersoner kan dog, såfremt der er plads i en periode, øve inden for disse tidsrum, men har vigepligt overfor konstituerede bands.
§25 Fordelingen af øve tider varetages ved, at de enkelte bands på et musikgruppemøde tildeles max. 2 faste ugentlige øve tider på øveskemaet.
Stk. 2) I perioder med lav aktivitet i musikgruppen kan man få flere øvetider, dog på den betingelse at
man viger pladsen for andre, til igen at have max. 2 faste tider, hvis der igen skulle komme høj aktivitet i musikgruppen.
Stk. 3) man skal melde ud på møderne eller Facebook gruppen/via en nøgleperson (som derefter melder ud på Facebook), hvis man i en periode ikke benytter sin øvetid, så denne kan bruges af andre.
§26 Skulle der opstå diskussion i forbindelse med oprettelse af nye tider på øveskemaet, gælder føl-
gende punkter, i følgende prioriteringsorden:
1. Allerede fungerende bands har højeste prioritet.
2. Bands bestående af flest Morbærvianere har næsthøjeste prioritet.

Nøglepersoner
§27 Man kan opstille sig selv som ny nøgleperson når en eller flere nøgler er ledige. Hvis der, med demokratisk flertal stemmes for, tiltræder opstilleren som ny nøgleperson.
§28 Alle nøglepersoner skal have fast adresse i Morbærhaven og disse bekendtgøres i “Det Sædvanlige Fis”.
§29 Udviser en nøgleperson vigende adfærd i forhold til musikgruppens generelle interesser, forsømmer sig over for gruppens arbejde eller vedtægter, kan gruppen ved afstemning inddrage nøglen, som indtil en anden nøgleperson er demokratisk valgt, vil blive opbevaret af en allerede fungerende nøgleperson.
§30 Musikgruppens vedtægter kan ændres på fællesmødet eller generalforsamlingen.

[Slut på tekst.]