Morbærhavens ordensregler

Nedenstående regler er udarbejdet og vedtaget af beboerne i Morbærhaven.
De seneste ændringer blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamlingen den 21/2 2013.
Overtrædelser behandles af klage- og Indstillingsudvalget, og kan medføre opsigelse/ophævelse af lejemålet jf. lov om leje af almene boliger kapitel 14 & 15. eller medføre pålæg af retsfølger efter lov om leje af almene boliger kapitel 13.

Ordensregler:

§1: Kørsel med motorkøretøjer på gangene er forbudt. Dispen­sation kan gives på administrationskontoret.

§1A: Cykelskuret er kun til cykler.

§2: Regler for hold af kæledyr

§2A: Alle hunde og katte skal registreres på beboerkontoret se­nest en måned efter indflytning eller anskaffelse af dyret og skal genregistreres en gang årligt. Beboerforeningen trykker en artikel i ”Det Sædvanlige Fis” én gang årligt, når det er tid til genregistrering.

§2B: Ved registrering af hunde skal der forevises lovpligtig hundeansvarsforsikring samt gyldig vaccinationsattest. Alle hunde over 12 uger skal være vaccinerede, og hunden skal genvaccineres minimum hvert andet år. Alle hunde skal være øre-/lysketatoveret eller chipset. Hunde skal være registreret i Dansk Hunderegister og bevis skal forvises ved registrering i Morbærhaven.
Indflytning med de følgende 13 hunderacer, eller blandinger hvor en eller flere af disse indgår, er ikke tilladt pr. 01.01.2011: Pitbull, Tosa inu, Amerikansk staffordshire terrier, Fila brasilero, Dogo argentino, Amerikansk bulldog, Boerboel, Kangal, Centralasiatisk ovtcharka, Kallkasisk ovtcharka, Sydrussisk ovtcharka, Tornjak og Sarpianinac. Ejere af allerede anskaffede hunde af disse typer skal udvise særlig omhyggelighed i forhold til deres medmennesker og andre hunde samt udover Morbærhavens regler, overholde de regler der er udstukket af myndighederne for disse racer.

§2C: Hunde skal føres i snor på Morbærhavens område.

§2D: Hunde må ikke tøjres på fællesarealerne. I tilfælde af at hunden besørger på morbærhavens område skal hundeejeren fjerne efterladenskaberne øjeblikkeligt.

§2E: Ved registrering af katte skal gyldig vaccinationsattest forevises. Alle katte over 12 uger skal være vaccinerede, og katten skal genvaccineres minimum hvert andet år. Samtlige katte skal være chippet og/eller øretatoveret samt være regi­streret i Det Danske Katteregister (via dyrlægen) og/eller kat­teregisteret (Inges Kattehjem) i ejerens navn.

§2F: Udegående katte skal være øremærkede og neutraliserede. Mærket skal oplyses ved registrering. Neutraliseringsattest fra dyrlægen skal forvises ved registrering i Morbærhaven, på at­testen skal mærket være påført således at det dokumenteres at der er tale om rette kat.

§2G: Overtrædelse af kæledyrsreglementet vil blive behandlet ved normal procedure, og kan enten medføre at kæledyrs-ejeren kan miste sin ret til at få kæledyret genregistreret, eller opsigelse/ophævelse af lejemålet.

§3: Støjende adfærd: Da ungdomsboligerne er en forholdsvis tæt bebyggelse med ringe lydisolering er det påkrævet, at man udviser det nødvendige hensyn overfor sine naboer. Dvs. at man tilpasser sit støjniveau til omgivelserne på alle ugens dage.

§4: Hærværk: Forsætlig ødelæggelse af ungdomsboligernes ejendom samt genstande tilhørende Morbærhavens beboere er i sagens natur strengt forbudt og kan medføre øjeblikkelig op­sigelse af lejemålet.

§5: Beboerne er ansvarlige for, at eventuelle gæster opfører sig i overensstemmelse med ordensreglerne.

§6: Lukkede gange

§6A: Det er ikke tilladt at bruge gangene som værksted eller parkeringsplads for motorcykler, knallerter eller cykler.

§6B: Det er ikke tilladt at bruge gangene som pulterrum eller op­lagringsplads for diverse effekter såsom motorer, gammelt jern, møbler og lignende.

§6C: Det påhviler beboerne på lukkede gange, at sørge for at fællesarealerne holdes behørigt rengjorte, herunder specielt, at fælleskøkkenet rengøres efter brug og, at affald og gamle avi­ser mm. anbringes i de dertil indrettede containere. Såfremt dette, på trods af påmindelse herom, ikke overholdes kan ad­ministrationen foranstalte fælleslokalerne rengjort for gangens beboeres regning.

§6D: Gangene og fællesrummene bør fortrinsvis anvendes til fællesaktiviter i retning af fjernsyns- og hyggerum, bordtennis og lignende.

§6E: Husdyrhold på lukkede gange er forbudt!

§6F: Rygning på fællesarealerne på lukkede gange er forbudt, med mindre alle på gangen er indforstået med rygningen. Lukket gang 4 er undtaget for denne regel.

§7: Haver og Gange

§7A: De til enhver tid gældende regler for ændringer af haver, gange og fællesarealer, i vedtægter for beboerforeningen Morbærhaven, skal overholdes.

§7B: Enhver ændring skal godkendes af administrationen efter den i ændringer af haver, gange og fællesarealer foreskrevne procedure, før arbejdet påbegyndes.

§7C: Overtrædelse af ovennævnte regler kan medføre nedtag­ning/retablering for beboerens regning, og kan i yderste kon­sekvens medføre opsigelse af lejemålet.

§8: Gamle ordensregler

§8A: Disse regler erstatter alle tidligere ordensregler. For forhold der har fundet sted inden disse regler trådte i kraft, er det de ordensregler, der var gældende på tidspunktet, der er gældende.

Vedligeholdelsesreglement:

Morbærhavens lejligheder vedligeholdelses under den såkaldte A-ordning.
Du kan her læse det officielle vedligeholdelsesreglement i PDF-format:

Morbærhavens vedligeholdelsesreglement 2013 (dansk)
Maintenance regulations for Morbærhaven 2013 (english)