Musikgruppen

Velkommen

Gruppebeskrivelse

Musikgruppen råder over to øvelokaler i kælderen af center 2.

Du kan blive medlem af musikgruppen ved at møde op til et af deres møder. Derved får du adgang til at låne et musikøvelokale. Musikøveloka­lerne er lagt an på at give bands mulighed for at øve, men rummene kan selvfølgelig også bruges af enkeltpersoner. Rummene er udstyret med trommesæt og PA-anlæg men ikke akustisk klaver. Et band kan godt bruge et af Morbærhavens musikøvelokaler selvom nogle af medlemmer ikke bor i Morbærhaven – blot ét af medlemmerne bor i Morbær­haven og er medlem af musikgruppen.

Kontaktperson: Se bagest i “Det Sædvanlige Fis”.
Email: musik@aub.dk

Vedtægter

[Vedtægterne er sidst ændret/godkendt på ekstraordinær generalforsamling 16-06-2022]

Gruppen generelt:

§1 Gruppens navn er Morbærhavens Musikgruppe

§2 Gruppens mål er at bringe musikinteresserede beboere i AUB Morbærhaven sammen om arrangementer fx, Jam, Open Mic nights. Derudover driver gruppen to øvelokaler.

§3 Gruppen afholder månedligt møde første onsdag i måneden, fremgår også af beboerbladet Det Sædvanlige Fis, samt minimum en arbejdsdag i kvartalet.

Medlemskab:

§4 For at blive medlem af gruppen skal du møde til 2 møder og deltage i en introduktion af gruppens udstyr. Introduktion til udstyret vil ligge efter din første mødegang samt blive vedligeholdt efter møde ved forespørgsel herom.

Stk. 2 Gruppen skal have minimum 2 kontaktpersoner. Kontaktpersonerne skal kunne betjene og oplære andre medlemmer i gruppens udstyr

Stk. 3 Der kan vælges ny(e) kontaktperson(er) på et internt afholdt gruppemøde. Står gruppen uden kontaktperson kan denne vælges på et afdelingsbestyrelsesmøde, fællesmøde eller generalforsamling.

Stk. 4 Møder afholdes 1. onsdag i hver måned

§5 For at bibeholde adgang til øvelokalet skal medlemmer deltage i minimum 1 møde pr. kvartal, overholdes dette ikke inddrages adgang til øvelokalerne til medlemmet har deltaget i et månedligt møde igen.

§6 Medlemmer deltager i arbejdsdag, der kan meldes afbud.

Øvelokalerne:

§7 Det er kun musikgruppens fællesudstyr der må opbevares i øvelokalerne, dispensation kan gives på gruppemøde. Opbevaring af privat udstyr sker på eget ansvar. Dispensationen kan inddrages på et gruppemøde hvor dette er på dagsordenen.

§8 Personlige effekter der ikke er indkøbt til fælles brug, har kontaktpersonerne ret til, efter et 14. dages skriftligt varsel pr. brev til beboeren, at indlevere til hittegodskontoret.

§9 Man er ansvarlig for medbragte gæster. Gæster har ikke ret til dispensation til opbevaring af udstyr i øvelokalet.

§10 Det er ikke tilladt at låne gruppens udstyr.

Stk. 2 Gruppens medlemmer hæfter ikke for defekter på gruppens udstyr som følge af almen slitage.

Stk. 3 Beskadiget eller ødelagt udstyr skal straks meldes til kontaktpersonerne.

Stk. 4 Ved groft mislighold eller forsætlig skade er medlemmer erstatningspligtige, hertil følger suspendering fra gruppen, samt politianmeldelse i tilfælde af forsætlig skade og/eller hærværk.

§11 Ved defekter på gruppens udstyr kontaktes kontaktpersonen.

§12 Samtlige medlemmer af gruppen er ansvarlige for at holde god orden i lokalerne og vedligeholde udstyret i et sådant omfang at mislighold undgås.

§13 Ved overtrædelse af gruppens vedtægter, husregler eller Morbærhavens ordensregler, ved tyveri eller ved hærværk, må gruppens kontaktpersoner uden varsel, øjeblikkeligt lukke eventuelle gruppelokale adgange, og ansøge om eventuel ekskludering fra gruppen til AB.

§14 Gruppens husregler kan ændres på et officielt møde, såfremt dette varsles senest 3 dage i forvejen.

§15 Ændringer til vedtægter foreslås på et gruppemøde og godkendes endeligt på et fællesmøde.

Husregler

Alle nedenstående husregler skal til enhver tid overholdes:

  1. Alt med grøn tape er gruppens fælleseje og kan frit afbenyttes, alt uden er privatejet.
  2. Lokalerne efterlades som modtaget, følg ophængte plancher.
  3. Hærværk toleres ikke og hærværk defineres på et gruppemøde.
  4. Pantposen fyldes løbende. Panten tilfalder gruppens budget.
  5. Mad indtages ikke i øvelokalerne.
  6. Der må spilles i tidsrummet 08:00-22:00 i hverdagene og 08:00-00:00 i fredag og lørdag
  7. Nultolerance for rygning (E-cig, vandpiber, tobak, snus) og euforiserende stoffer i lokalerne. Brud på denne medfører øjeblikkelig suspendering.
  8. Sanktioner indebære advarsel, karantæne eller suspendering, afhængigt af graden/hyppighed