Bryggergruppen

Velkommen

Gruppebeskrivelse

Kontaktperson: Se bagest i “Det Sædvanlige Fis”.
Email: bryg@aub.dk

Vægter

Generelt

§1 Navnet på gruppen er Bryggergruppen.

§2 Gruppens formål er at samle de interesserede omkring hjemmebryg af alle typer, men med et særligt fokus på mjødbrygning.

§3 Gruppen holder møde hver den første tirsdag i måneden, dette vil også fremgå af beboerbladet Det Sædvanelige Fis.
Stk. 2 Arbejdsdage vil fremgå med senest 48 timers varsel på facebooksiden ”MBH Bryggergruppe”, og vil indebære bl.a. rengøring af udstyr, omstikning af produkt mm.

Medlemskab

§4 For at blive medlem af gruppen skal man have deltaget i et gruppemøde.
Stk. 2 Nøgleadgang gives efter to møder, samt deltagelse i introduktion af lokalets udstyr.
Stk. 3 Gruppen har min. en kontaktperson, denne vælges af medlemmerne på et ordinært gruppemøde. Såfremt gruppen står uden kontaktperson, kan denne vælges på et afdelingsmøde, fællesmøde eller generalforsamling.

§5 For at bibeholde nøgleadgang til lokalet, skal medlemmer minimum deltage i et møde pr. kvartal. Medlemmers deltagelse registreres ved hvert møde. Overholdes aktivitetskravet ikke, inddrages nøgleadgangen indtil medlemmet har deltaget i et månedligt møde.

§6 Medlemmer forventes at deltage i arbejdsdage, der kan meldes afbud pr. mail til (en) kontaktperson(er).

Lokale og udstyr

§7 Det er kun gruppens inventar der må opbevares i lokalet, der kan gives dispensation i forbindelse med et gruppemøde. Opbevaring af privat udstyr sker på eget ansvar. Dispensationen kan tilbagetrækkes på et ordinært gruppemøde, hvor dette er på dagsordenen.

§8 Private effekter, som ikke er købt til fællesbrug, der er opbevaret uden dispensation, har kontaktpersonen(erne) ret til, efter 14 dages skriftligt varsel pr. brev til beboeren, at indlevere på hittegodskontoret.

§9 Det er tilladt at have gæster med i lokalet. Man er selv ansvarlig for sine gæster, gæster har ikke ret til brug af lokalet og udstyret, gæster kan ikke gives dispensation til opbevaring af private effekter.

§10 Gruppens udstyr må ikke lånes ud.
Stk. 2 Medlemmer hæfter ikke for beskadigelse som følge af alm. Slitage.
Stk. 3 Beskadiget inventar skal så snart det opdages meldes til (en) kontaktperson(erne)
Stk. 4 Ved groft mislighold, eller forsætlig skade af gruppens inventar, er medlemmer erstatningspligtige, hertil følger suspendering af gruppen, samt politianmeldelse i tilfølde af forsætlig skade og/eller hærværk.

§11 Gruppens produktion besluttes på et ordinært gruppemøde.
Stk. 2 Der udpeges to bryggeansvarlige pr. produktion.
Stk. 3 Efterladte produktioner udsmides øjeblikkeligt såfremt de bryggeansvarlige ikke kan kontaktes, eller andre ikke vil overtage ansvaret for produktionen.

§12 Færdig produktion deles ligeligt blandt de medlemmer der vil have det, dog min. 50 cl. pr. person.
Stk. 2 Medlemmer er selv ansvarlige for flasker el. anden opbevaring af deres produkt.

§13 Gruppens produktion må under ingen omstændigheder benyttes til privat salg.

§14 Al produktion skal dateres og navngives vha. bryggeskilte, som skal udfyldes og påsættes produktionen.

§15 Forslag til vedtægtsændringer stilles på et ordinært gruppemøde, hvor et flertal skal stemme for forslaget, herefter kan vedtægtsændringen endeligt vedtages på næstkommende fællesmøde el. generalforsamling.

Husregler

1. Lokalerne skal holdes ryddelige og rene.

2. Igangværende produktioner må kun berøres af de bryggeansvarlige, eller med skriftlig tilladelse herfra. a. Undtagelse fra denne regel er kontaktpersoner, der udsmider efterladte produktioner.

3. Hærværk tolereres ikke. Hærværk defineres på et ordinært gruppemøde.

4. Mad indtages ikke i gruppelokalet. 5. Nultolerence for alle typer af tobak (cigaretter, E-cigaret, vandpibe, snus mm.). Nultolerence for alle typer euforiserende stoffer. Ophold i lokalerne må kun ske i sober tilstand. Brud medfører øjeblikkelig suspendering.

6. Brud på vedtægter og husregler medfører sanktioner, graden defineres på et gruppemøde.

7. Sanktioner indebærer advarsel, karantæne eller suspendering, afhængigt af graden/hyppighed.