Bargruppen

Vedtægter
Vedtægterne er sidst ændret på fællesmødet den: 17-02-2022 

Kapitel 1 – Generelt 

§1 I AUB etableres i Center 1 (Morbærhaven 85, 1. sal) Beboerværtshuset Den Våde Høne.
Stk. 2 Formålet med Beboerværtshuset Den Våde Høne, er at styrke sammenholdet, det sociale liv samt kulturelle oplevelser, hos beboerne og grupperne i Morbærhaven. 

§2 Bargruppen – i det følgende BG – driver Beboerværtshuset Den Våde Høne på vegne af Beboerforeningen Morbærhaven – i det følgende BF.
Stk. 2 BG udgøres af bevillingshaverne og et af BG fastsat antal medlemmer som alle skal være fyldt 18 år. Foruden bevillingshaverne skal mindst et medlem opfylde betingelserne for at drive værtshus, dvs. være fyldt 21 år eller, hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, 18 år.
Stk. 3 Beboerforeningens generalforsamling vælger mindst en, højst to, bevillingshavere der fungerer som bestyrer og næstformand for baren. Valgperioden er 1 år.
Stk. 4 Kandidater til bevillingshaver udpeges af bargruppen jf. §21 stk. 2
Stk. 5 I tilfælde af, at én af bevillingsindehaverne fratræder midt i en valgperiode, vælger BFs fællesmøde en ny bevillingshaver til resten af perioden. Såfremt der ikke er mindst en bevillingshaver indstilles barens aktiviteter indtil en sådan kan vælges.
Stk. 6 Det bør tilstræbes, at der til enhver tid  er to bevillingshavere. 
Stk. 7 Banken vil ved bestyrerskifte eller ændring i konstituering af BFs kontorudvalg modtage referat fra BFs fællesmøde/generalforsamling.  

§3 Kun beboere i Morbærhaven med beboerkort, eller personer med tilknytning til AUB, kan være medlem af Bargruppen.

§4 Beboerværtshuset Den Våde Høne tegnes økonomisk til enhver tid af den valgte bestyrer og næstformand i forening med det siddende kontorudvalg for BF. Disse har ret til på foreningens vegne at disponere over Beboerværtshuset Den Våde Hønes konti i pengeinstitutter, såfremt et minimum af to medlemmer af kontorudvalget godkender betalingerne, herunder udbetalinger via netbank.
Stk. 2 Regnskabet føres af den af BF ansatte eksterne bogholder i henhold til gældende relevante lovbestemmelser. 
Stk. 3 Bogholder forelægger senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb den 31. december et revideret årsregnskab. Revision af regnskaberne skal foretages af en uafhængig og uden for Morbærhaven boende revisor. Bestyreren, næstformanden og kontorudvalget kan af BFs fællesmøde eller generalforsamling få fuldmagt til i enighed at ansætte en sådan. 
Stk. 4 Regnskabet skal udsendes sammen med mødeindkaldelse til BFs fællesmøde i april, der skal godkende regnskabet.
Stk. 5 Bogholderen skal forelægge halvårsbalance i beboerbladet Det Sædvanlige Fis. 

§5 Beboerværtshuset Den Våde Høne under Beboerforeningen Morbærhaven kører med egen økonomi, det vil sige, at det selv skal betale for vareindkøb, driftomkostninger, nyanskaffelser, arrangementer mv. Den Våde Høne må ikke udbetale overskud og skal ikke drives med henblik på at give overskud, dog skal der stå et vist beløb til dækning af driftsomkostninger og uforudsete udgifter. 

Stk. 2 Den Våde Høne kan under særlige omstændigheder ansøge om driftstilskud hos Beboerforeningen Morbærhaven. Ansøgning om driftstilskud skal ansøges som rammebevilling på beboerforeningens generalforsamling. 
Stk. 3 Den Våde Høne skal på BFs fællesmøde i oktober fremlægge budget for det kommende år til godkendelse.
Stk. 4 I tilfælde af lukning overtager beboerforeningen såvel eventuelt overskud som eventuel gæld.  

§6 Løn og timetal til de enkelte gruppemedlemmer fastsættes af BG og godkendes på BFs fællesmøde. Denne løn betales af Den Våde Hønes indtægter. 

§7 BG forestår den daglige drift af Den Våde Høne i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser mv. og hermed forenelige anvisninger, som måtte blive givet af BFs fællesmøde. Kontorudvalget kan, hvis der er mistanke om vedtægtsstridige eller kriminelle handlinger, gøre indsigelser.

§8 Bevillingshaverne skal varetage de samme arbejdsopgaver som de øvrige medlemmer. 

§9 Gruppemøder afholdes ugentligt. Mødested- og tid annonceres i beboerbladet Det Sædvanlige Fis.

§10 Gruppemødets beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.

Kapitel 2 – Medlemmer af gruppen 

§11 Gruppen holder ugentligt gruppemøde. Medlemmer af Beboerforeningen Morbærhaven har adgang til møderne.
Stk. 2 Gruppen fastsætter dagsorden for møderne senest 1 dag før mødet.
Stk. 3 Dagsorden udsendes senest 24 timer inden mødet.
Stk. 4 Gruppen kan beslutte at personsager, drøftes for lukkede døre. 

§12 Ønsker en person at melde sig ind i gruppen, skal denne deltage på et offentliggjort møde.

§13 Et medlem af gruppen optages i en prøveperiode på 3 måneder. Når denne prøveperiode er overstået, beslutter bestyreren og næstformanden om medlemmet skal fortsætte i gruppen.
Stk. 2 Senest 14 dage efter prøveperiodens start, skal et prøvemedlem fremvise straffeattest til den ansvarlige bestyrer. 

§14 Alle medlemmer deltager aktivt i barens driftsopgaver, herunder vagter, indkøb, administrative opgaver mv.
Stk. 2 Et aktivt medlem defineres ved at opfylde et aktivitetskrav, fastsat af bestyreren og næstformanden på et offentliggjort gruppemøde. Såfremt at man som medlem ikke opfylder aktivitetskravet indenfor en given tidsramme bestemt af bestyreren og næstformanden, vil medlemmet øjeblikkeligt blive suspenderet fra gruppen. Det tidligere medlem kan dog på lige fod med andre senere søge om genoptagelse i gruppen, dog med fornyet prøveperiode.
Stk. 3 Ændringer af aktivitetskravet skal varsles en måned inden ikrafttrædelse. 

§15 Såfremt en gæst i Bargruppens lokaler ønsker at klage over gruppen og/eller et af dens medlemmer, skal sagen tages op med bestyreren og næstformanden. Opnås der her ikke enighed, skal sagen behandles af Afdelingsbestyrelsen i Beboerforeningen Morbærhaven.

§16 Ethvert medlem kan stille mistillid til et af gruppens medlemmer. Dette skal fremgå som et punkt på dagsorden til et offentliggjort gruppemøde.
Stk. 2 hvis 2/3 af hele gruppen stemmer for, medfører dette øjeblikkelig ekskludering fra Bargruppen.
Stk. 3 et medlem kan anke ekskluderingen til Afdelingsbestyrelsen. 
Stk. 4 Afdelingensbestyrelsens afgørelse kan ankes til endelig afgørelse på BFs fællesmøde. 

§17 Bestyreren kan ekskludere et medlem af Bargruppen med øjeblikkelig virkning, hvis denne med forsæt eller ved grov uagtsomhed overtræder loven eller de deraf følgende bestemmelser, hvis denne gør sig skyldig i grov eller ofte gentagen forsømmelse eller hvis mindst 2/3 af gruppens medlemmer ønsker dette. Såfremt vedkommende ønsker det, kan sagen ankes på førstkommende Afdelingsbestyrelsesmøde. Afdelingensbestyrelsens afgørelse kan ankes til endelig afgørelse på BFs fællesmøde.
Stk. 2 Hvis et medlem af Bargruppen udebliver uden afbud fra tre på hinanden følgende møder, kan dette medlem ekskluderes af gruppen.
Stk. 3 Kontaktpersonerne kan ekskludere et medlem af Bargruppens vagtrotation, hvis dette skønnes nødvendigt. Der skal dog begrundes skriftligt og med rimelig grund. 

§18 Udmeldelse sker på Bargruppens gruppemøder eller ved personlig kontakt til bestyrerne.

Kapitel 3 – Bevillingshaver 

§19 Den Våde Hønes bestyrer vælges jf. §2 stk. 3. 

§20 Bargruppen drives af min. 1 bestyrer.
Stk.2 Bestyreren og næstformanden kan, hvis dette skønnes nødvendigt, holde særskilte møder.
Stk.3 Disse møder vil være åbne for alle medlemmer af gruppen. 

§21 Bestyrerne skal være fyldt 21 år, eller, hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, 18 år.
Stk. 2 Kandidater til bestyrer- og næstformandsposterne vælges af bargruppen.
Stk. 3 For kandidater til ovennævnte poster gælder det, at de skal være aktive medlemmer af gruppen. De skal have overstået den i §13 omtalte prøveperiode. 

§22 Ved fratrædelse skal den tidligere bestyrer oplære den nyvalgte i en periode på 30 dage fra dennes tiltrædelse.

§23 Bestyrerne har til opgave at varetage følgende områder/opgaver:

  • Bevillingen 
  • Økonomi 
  • Indkøb 
  • Dataansvar 
  • Vedligeholdelse af lokaler/inventar 
  • Kulturelle arrangementer 

Kapitel 4 – Drift 

§24 I prisfastsættelser skal Bargruppen, bestyreren og næstformanden, arbejde for at ramme et studievenligt niveau.

§25 Gruppens medlemmer sørger på skift for åbning/lukning af baren samt at restaurationslovens bestemmelser bliver overholdt.

§26 Gruppens medlemmer, som er på vagt, fører kontrol med indgangen i henhold til kapitlet “Åbningstider og adgangsbetingelser”.

§27 Gruppens medlemmer, som er på vagt, forestår udsalget.

§28 Nærmere regler for de under “Drift” omhandlede punkter fastsættes af bestyrerne.

Kapitel 5 – Åbningstider og adgangsbetingelser 

§29 Gruppens medlemmer fastsætter indgangsproceduren, jvf. nedenstående.

§30 Der er kun adgang for beboere med beboerkort og for disses personlige gæster, når de er i følgeskab. Gæster skal forevise gyldig legitimation.
Stk. 2 Indehaveren af beboerkortet er ansvarlig for sine gæsters opførsel.
Stk. 3 Bargruppen og Afdelingsbestyrelsen fastsætter antallet af gæster, som hver beboer med gyldigt beboerkort kan medbringe. Der vil i særlige tilfælde kunne dispenseres for det fastsatte antal.
Stk. 4 Ved kulturelle arrangementer kan der dog være åben adgang, ved godkendelse fra Afdelingsbestyrelsen. 

§31 Vagterne har ret og pligt til at reagere over for personer, som ved medvirken til overtrædelse af restaurationslovens § 29 stk. 1 og § 32 stk. 2 eller anden overtrædelse der kan påføre bevillingshaveren og vagter strafansvar, og nægte dem adgang.
Stk. 2 Ved brud på ovenstående skal den ansvarlige bestyrer informeres på skrift. 

Kapitel 6 – Karantæne 

§32 Overtrædelser af Bargruppens regler sanktioneres og kan i grovere tilfælde anmeldes til politiet.
Stk. 2 Bestyreren og næstformanden har til opgave at indsamle vidneudsagn m.m. til overdragelse til behandling hos AB.
Stk. 3 AB udsteder midlertidig karantæne indtil sagen er færdigbehandlet.
Stk. 4 Vagterne vil være bekendt med navn, fødselsdag og evt. adresse, samt tid for karantænen. Ingen anden oplysning vil vagterne være bekendt med. 

§33 Ved udstedelse af karantæne underrettes den registrerede skriftligt herom.

Kapitel 7 – Ændring af vedtægter 

§34 Vedtægterne vil kunne ændres på Beboerforeningen Morbærhavens Fællesmøder eller Generalforsamling.