Motionsgruppen

Gruppebeskrivelse

Motionsgruppen råder over to lokaler i kælderen af center 1. Her er redskaber til forskellige former for styrketræning, kon­ditionstræningsudstyr og kampsportsudstyr. Der er ikke mulighed for bad og omklæd­ning, – men afstanden til din hjemlige bruseniche er jo ikke så stor.

Det er gratis at benytte mo­tionslokalet, men man skal dog være medlem af motionsgrup­pen. Du kan blive medlem ved at møde op på et motionsmøde.
Møderne bliver månedligt og annonceres i beboerbladet Det Sædvanlige Fis.

Kontaktperson: Se bagest i “Det Sædvanlige Fis”.
Email: motion@aub.dk
Morbærhavens motionsgruppe

motionsgruppen

Vedtægter
Disse vedtægter blev sidst ændret på fællesmødet 20. oktober 2022.

Generelt
§ 1.1 Gruppens navn er Morbærhavens Motionsgruppe.
§ 1.2 Gruppens formål er mulighed for træning samt vedligeholdelse og fornyelse af motionsgruppens faciliteter.
§ 1.3 Kun beboere i Morbærhaven med beboerkort eller personer med tilknytning til administrationen kan være medlem af Motionsgruppen.
§ 1.3.2 Et medlem skal altid kunne fremvise beboerkort, når man er i motionslokalerne, dette gælder både ved møder samt når man træner.
§1.4 Motionsgruppen afholder møde en gang om måneden. Mødested- og tid annonceres i beboerbladet ”Det Sædvanlige Fis”.
§ 1.4.1 Der kan indkaldes til ekstraordinære møde ved hastesager.
§ 1.5 Lokalerne må kun benyttes af medlemmer af Motionsgruppen.
§ 1.6 Beslutninger vedr. gruppen afgøres på møderne ved flertalsafstemning af de fremmødte medlemmer.
§ 1.7 Der vælges tre til fem tillidspersoner der, udover at fungere som kontaktpersoner internt og eksternt, påtager sig ansvaret for at holde orden på udleverede nøgler. Tillidspersonerne også kaldet kontaktpersoner, skal give besked om lukning af nøgler til afdelingsbestyrelsens nøgleudvalg.
§ 1.7.2 Alle tillidspersoner er ligeledes ansvarlige for indkøb m.m.
§ 1.7.3 Tillidspersonerne står for ansættelse af essentiel- og vedligeholdelsespersonale.
§ 1.7.4 Henvendelser på mail og facebookopslag tjekkes og besvares hver mandag, onsdag og fredag af tillidspersonerne.

Medlemskab
§ 2.1 Et medlem af Motionsgruppen defineres ved at være beboer i Morbærhaven og være godkendt af en eller flere tillidsperson(er).
§ 2.2 Medlemmer af Motionsgruppen kan få adgang til motionslokalerne, efter underskrevet nøgleblanket.
§2.2.1 Ved underskrift af nøgleblanket tilkendegiver man at overholde gruppens vedtægter.
§ 2.3 Efter godkendelse er beboeren fuldgyldigt medlem og har stemmeret samt lov til stemmedeltagelse ved beslutningsmøderne.

Udmeldelse
§ 3.1 Ønsker et medlem ikke længere at være medlem, eller fraflytter morbærhaven, skal
kontaktpersonerne orienteres
§ 3.2 Tvungen udmeldelse kan ske, hvis et medlem gentagne gange overtræder gruppens vedtægter.
Afgørelse herom bliver truffet internt af Motionsgruppens tillidspersoner. Ved særligt grove tilfælde kan
tillidspersoner beslutte at give pågældende medlem karantæne fra Motionsgruppen indtil nærmeste
afdelingsmøde, hvor en endelig beslutning vil blive truffet.
§ 3.2.1 Ved uenigheder mellem medlemmer og tillidspersonernes beslutning vil pågældende blive henvist til afdelingsbestyrelsen.

Motionsgruppens lokaler.
§ 4.1 Benyttelse af maskiner og redskaber er på eget ansvar.
§ 4.1.1 Benyttelse af lokalerne skal ske med indendørs sko(rent fodtøj).
§ 4.2 Rengøring hyres eksternt og foretages ugentligt. Under rengøring af motionslokalerne er disse ikke til benyttelse.
§ 4.2.1 Som ansat rengøringspersonale medfører det ikke nogen ændring i dit øvrige medlemskab.
§ 4.3 Hoveddøren til center 1 må ikke stå åben, med undtagelse af beboerkontorets åbningstider, samt motionsgruppens fællesmøder.
§ 4.4 Musik skal være dæmpet til et acceptabelt niveau både i hht. andre beboere og i beboerkontorets åbningstid og ved henvendelse skal musikken skrues ned. Se AUBs retningslinjer.
§ 4.4.1 Dørene til træningslokalerne skal altid være lukket.
§ 4.5 Den sidste der forlader lokalet skal sørge for at lys, musik, døre og vinduer er lukket og slukket.
§ 4.6 Du må ikke være påvirket af euforiserende stoffer i træningslokalet. Se AUBs retningslinjer.
§ 4.7 Der er total rygeforbud i lokalerne. Se AUBs retningslinjer.
§ 4.8 Efterlad lokalet i samme stand, som du modtog det. Der skal være pænt og ryddet efter brug.
§ 4.8.1 Vægtskiver, måtter, vægtstænger/håndvægte skal hænges/lægges på plads.
§ 4.8.2 Hvis et medlem ankommer til et uacceptabelt rum, kontaktes tillidspersonerne.

Retningslinjer
§ 5.1 Hærværk og tyveri. Hvis personen ikke melder sin gerning til kontaktpersonerne hurtigst muligt, vil dette blive meldt til politiet.
§ 5.1.1 Ved skader eller fejl på udstyr, skal det meldes til en tillidsperson samme dag, som skaden finder sted. Anmeldes skaden til kontaktperson og er skaden ikke umiddelbart bevidst forårsaget, fraskrives alt ansvar fra anmelder. Meldes det ikke til kontaktpersonerne ses dette som hærværk og anmeldes videre.
§ 5.2 Husdyr og lign. må ikke medbringes i lokalerne.
§ 5.3 Al officiel kontakt til tillidspersonerne skal ske igennem mail: motion@aub.dk eller facebooksgruppens opslagsfunktion.

[Slut på tekst.]