Boligselskabsvedtæger

Vedtægter
Senest ændret på generalforsamlingen 10-11-2013

Disse vedtægter suppleres med reglerne i lov om almene boliger m.v. og de bestemmelser, der er fastsat i medfør heraf.
Oversigt
Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål
Kapitel 2: Boligorganisationens ledelse, repræsentantskabet og bestyrelsen
Kapitel 3: Afdelingernes ledelse, afdelingsmødet, afdelingsbestyrelsen
Kapitel 4: Valg af revisor
Kapitel 5: Årsregnskab
Kapitel 6: Likvidatation m.v.

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål
§ 1 Boligorganisationen, som er en selvejende almen boligorganisation, bærer navnet Albertslund Ungdomsboliger (AUB).
stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Albertslund Kommune.
stk. 3. Boligorganisationen har ingen oprindelig egenkapital.
§ 2 Boligorganisationen har til formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger.
stk. 2. Boligorganisationen kan udover den i stk. 1 nævnte virksomhed udføre aktiviteter, som har naturlig tilknytning til boligerne og administrationen af disse, eller som er baseret på den viden, bo­ligorganisationen har oparbejdet.

Kapitel 2: Boligorganisationens ledelse, repræsentantskabet og bestyrelsen
§ 3 Boligtagerne er boligorganisationens øverste myndighed og udøver denne myndighed gennem repræsentantskabet
stk. 2. Repræsentantskabet består af boligorganisationens bestyrelse samt 9 beboerrepræsentanter valgt på afdelingsmødet.
stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning om:
1. Hvorvidt boligorganisationen helt eller delvist skal administreres af en forretningsfører, herun­der af en almen forretningsførerorganisation eller et alment andelsselskab.
2. Valg af revisor.
3. Grundkøb.
4. Boligorganisationens byggepolitik.
5. Erhvervelse eller salg af boligorganisationens ejendomme.
6. Væsentlig forandring af boligorganisationens ejendomme.
7. Nedlæggelse eller salg af en afdeling.
8. Ændring af vedtægterne.
9. Opløsning af boligorganisationen.
Repræsentantskabet godkender boligorganisationens vedtægter, årsregnskab og beretning.
stk. 4. Repræsentantskabet godkender endvidere endeligt afdelingernes regnskaber og træffer be­slutning om:
1. Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme.
2. Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme.
3. Iværksættelse af nyt byggeri.
4. Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelsesmøde for flere afdelinger.
stk. 5. Repræsentantskabet kan beslutte at delegere kompetancen på et eller flere af de i stk. 4 nævn­te områder til boligorganisationens bestyrelse.
stk. 6. Repræsentantskabet træffer beslutning om hvilken vedligeholdelsesordning, der skal gælde i de enkelte afdelinger.
stk. 7. Repræsentantskabet kan beslutte at delegere den i stk. 6 nævnte kompetence til afdelings­mødet i den enkelte afdeling.
stk. 8. Repræsentantskabet kan til enhver tid beslutte, at en kompetence som udøves af boligorgani­sationens bestyrelse, skal udøves af øverste myndighed.
stk. 9. Boligorganisationens bestyrelsesformand er formand for repræsentantskabet.
§ 4: Der afholdes tre ordinære repræsentantskabsmøder om året:
Hvert år afholdes inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning ordinært repræsentant­skabsmøde (regnskabsmødet). Dagsordenen for dette skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen, for det senest forløbne år.
2. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning.
3. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
4. Valg af revisor.
Hvert år afholdes senest 3 måneder før regnskabsårets begyndelse ordinært repræsentant­skabsmøde (budgetmødet). Dagsordenen for dette skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Godkendelse af boligselskabets og afdelingernes budgetter
2. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
Hvert år afholdes efter 2. søndag i november og inden årets udgang ordinært repræsentant­skabsmøde (konstitueringsmødet). Dagsordenen for dette skal mindst omfatte følgende punk­ter:
1. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
2. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
stk. 2. Formand og evt. næstformand vælges af repræsentantskabet. Formanden skal være beboer­valgt.
stk. 3. Enhver repræsentant har ret til at få et angivet emne behandlet på repræsentantskabsmødet. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, må være indsendt senest 2 uger før det ordinære repræ­sentantskabsmøde. Indsendte forslag skal udsendes til repræsentantskabet senest 1 uge før mødet.
stk. 4. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen finder anledning til det, når et tidligere repræsentantskabsmøde har besluttet det, eller når mindst 2 af repræsentanterne skriftligt anmoder om at få et angivet emne behandlet. I sidstnævnte tilfælde afholdes mødet senest 3 uger ef­ter, at anmodning herom er modtaget. Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for repræsentantskabsmøde samt dagsorden. Når ekstraordinært repræsentantskabsmøde har været afholdt, kan nyt ekstraordi­nært repræsentantskabsmøde om samme emne først finde sted efter afholdelse af ordinært repræ­sentantskabsmøde.
§ 5 Det ordinære repræsentantskabsmøde indkaldes af formanden med mindst 4 ugers varsel ved brev til samtlige repræsentanter. Indkaldelsen skal angive tid og sted for repræsentantskabsmødet samt dagsorden.
§ 6 Hvert medlem af repræsentantskabet har 1 stemme.
§ 7 Repræsentantskabet vælger selv sin dirigent.
stk. 2. Beslutninger træffes af de tilstedeværende ved almindeligt stemmeflertal. Når 1/3 af repræ­sentanterne forlanger det, skal afstemningen være skriftlig. Forslag om ændring af vedtægterne eller opløsning af boligorganisationen kan kun vedtages, hvis 2/3 af repræsentanterne er mødt, og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, afholdes nyt møde inden 2 uger, og på dette møde kan forslaget – uanset antallet af fremmødte – vedtages, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
stk. 3. For at vedtagelse af boligorganisationens opløsning skal være gyldig, kræves endvidere, at opløsningen besluttes på afdelingsmøder i samtlige afdelinger, og at den besluttes efter samme reg­ler og med samme majoritet (gennemsnitsresultat af afstemningerne) som nævnt i stk. 2.
stk. 4. Før der træffes beslutning på et repræsentantskabsmøde om sammenlægning af afdelinger, for hvilke beboerindskud er betalt, skal der gives boligtagerne i de pågældende afdelinger adgang til en afstemning om spørgsmålet. Modsætter mere end halvdelen af boligtagerne i en af afdelingerne sig sammenlægningen, kan denne ikke gennemføres.
stk. 5. I en protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af diri­genten og formanden.

Bestyrelsen
§ 8 Bestyrelsen består af 5 medlemmer inklusive formanden. Bestyrelsesmedlemmer der vælges af repræsentantskabet skal være beboere. Herudover udpeges 1 medlem af Albertslund Kommunalbe­styrelse samt 1 medlem efter indstilling fra repræsentantskabet. Samtidig med valg af medlemmer vælges suppleanter for disse.
stk. 2. Bestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer. Mindst halvdelen af bestyrelsens med­lemmer skal være beboere i boligorganisationen.
stk. 3. Hvert år afgår alle beboervalgte repræsentanter. De eksterne medlemmer afgår hvert andet år medmindre dansk lov foreskriver andet. Genvalg kan finde sted.
stk. 4. Når et bestyrelsesmedlem fratræder mellem to på hinanden følgende ordinære repræsentant­skabsmøder, indtræder en af de valgte suppleanter i bestyrelsen. Findes ingen suppleanter, indkal­des til ekstraordinært repræsentantskabsmøde til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
stk. 5. Ved en forretningsorden træffer bestyrelsen nærmere bestemmelser om udførelse af sit hverv.
§ 9 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsæt­telse og den daglige administration, og at dette sker i overensstemmelse med de herfor gældende regler.
stk. 2. Hvert år godkender bestyrelsen årsregnskaber for boligorganisationen og for dens enkelte af­delinger efter forudgående godkendelse af afdelingsbestyrelsen og eventuelt afdelingsmødet. Herud­over foretager bestyrelsen inden regnskabsårets udløb den endelige godkendelse af afde­lingernes budgetter for det følgende regnskabsår efter godkendelse på de ordinære afdelingsmøder. Endelig vedtager bestyrelsen hvert år inden regnskabsårets udløb budget for boligorganisationen.
stk. 3. Boligorganisationen og dens enkelte afdelinger forpligtes ved underskrift enten af den samle­de bestyrelse eller af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være bestyrelsens formand eller næstformand, i forening med forretningsføreren, hvis en sådan er ansat. Boligorganisationens besty­relse kan meddele den forretningsførende fuldmagt til at forpligte boligorganisationen og de enkelte afdelinger.
§ 10 Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller, i dennes fravær, af næstformanden, når der skønnes at være behov herfor, samt når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen anmoder herom.
stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst 2 medlemmer er til stede.
stk. 3. Beslutning træffes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved almindeligt stemmefler­tal. Står stemmerne lige, får formandens eller, i dennes fravær næstformandens stemme udslaget.
stk. 4. I en protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen fremlægges til god­kendelse på det først følgende bestyrelsesmøde.

Kapitel 3: Afdelingernes ledelse, afdelingsmødet, afdelingsbestyrelsen
§ 11 Hvert år afholdes inden 3 måneder før næste regnskabsårs begyndelse ordinært afdelingsmøde i hver afdeling. I en ny afdeling afholdes afdelingsmøde første gang inden 6 måneder, efter indflyt­ning har fundet sted. Dagsordenen for afdelingsmødet skal, jf. dog stk. 3, mindst omfatte følgende punkter.
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år samt fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.
3. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
4. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter.
5. Eventuelt.
stk. 2. Fremsætter mindst halvdelen af afdelingsmødets stemmeberettigede deltagere krav herom, skal godkendelse af afdelingens driftsbudget ske ved urafstemning blandt afdelingens beboere efter reglerne i §11, stk 3.
stk. 3. Ved urafstemninger har hver beboer en stemme. Er lejligheden fremlejet helt er det fremlejetageren der har stemmeretten. Ved delvis fremleje har lejeren stemmeretten.
stk. 4. Afdelingsmødet kan beslutte, at årsregnskab skal forelægges afdelingsmødet til godkendelse. Er dette tilfældet, skal der inden 5 måneder efter regnskabsårets slutning afholdes yderligere et ordi­nært afdelingsmøde i den pågældende afdeling (regnskabsmødet). Fremlæggelse af årsberetning sker på regnskabsmødet, hvor et sådant afholdes.
stk. 5. Ekstraordinært afdelingsmøde afholdes, når afdelingsbestyrelsen finder anledning til det, el­ler når mindst 8 pct. af beboerne i afdelingen ønsker et angivet emne behandlet, eller når et tidlige­re afdelingsmøde har truffet beslutning herom, eller når boligorganisationens bestyrelse anmoder afdelingsbestyrelsen herom. Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde skal ske med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for det ekstraordinære afdelingsmøde samt dags­orden.
Efterkommer afdelingsbestyrelsen ikke inden 2 uger en anmodning om indkaldelse til ekstraordi­nært afdelingsmøde, foretages indkaldelsen af boligorganisationens bestyrelse. Når ekstraordinært afdelingsmøde har været afholdt, kan nyt ekstraordinært afdelingsmøde om samme emne først finde sted efter afholdelse af ordinært afdelingsmøde.
stk. 6. Tager beboerne i en ny afdeling ikke inden 6 måneder efter indflytningen – om nødvendigt efter opfordring fra boligorganisationen – initiativ til indkaldelse af et afdelingsmøde, påhviler det boligorganisationens bestyrelse at indkalde til det første afdelingsmøde.
De følgende afdelingsmøder indkaldes af afdelingens bestyrelse. Indkaldelsen skal ske med mindst 4 ugers varsel ved brev til samtlige husstande i afdelingen. Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden.
§ 12 Budget for det kommende år for vedkommende afdeling udsendes til samtlige husstande i af­delingen senest 1 uge forud for det ordinære afdelingsmøde. Afholdes der ikke regnskabsmøde ud­sendes endvidere det sidst godkendte årsregnskab.
stk. 2. Afdelingens regnskab skal forelægges afdelingsmødet til godkendelse. Regnskabet udsendes til samtlige husstande i afdelingen senest 1 uge forud for det ordinære afdelingsmøde, hvor regnska­bet skal godkendes.
stk. 3. Er der udarbejdet skriftlig årsberetning, skal denne ligeledes udsendes til samtlige husstande i afdelingen senest 1 uge forud for afdelingsmødet.
§ 13 Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette har boligtagere i afdelingen, disses ægtefæl­ler eller hermed ligestillede personer. Hver beboer har en stemme. Adgang har til­lige – men uden stemmeret – boligorganisationens ledelse og repræsentanter for denne. Boligorgani­sationens ledelse kan bemyndige andre til at deltage i mødet.
stk. 2. Enhver, der ifølge stk. 1, 1. punktum, har adgang til afdelingsmødet, har ret til at få et angivet emne behandlet på mødet og til at tage ordet. Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære afde­lingsmøde, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 2 uger før mødet. Forslag bekendtgøres for afdelingens beboere senest 1 uge før mødet.
stk. 3. Afdelingsmødets beslutninger træffes på grundlag af almindeligt stemmeflertal blandt de til­stedeværende stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Afdelingsmødet kan beslut­te, at den endelige afgørelse af emner, der er til behandling på afdelingsmødet, skal træffes ved ef­terfølgende urafstemning blandt afdelingens beboere efter reglerne i §11, stk 3. Når et forslag har været undergivet urafstemning, kan ny urafstemning om samme forslag først findes sted efter afholdelse af ordinært afdelingsmøde.

Afdelingsbestyrelsen
§ 14 Medmindre afdelingsmødet træffer beslutning om andet, består afdelingsbestyrelsen af 13 medlemmer.
stk. 2. Valgbare som medlemmer til afdelingsbestyrelse er boligtagere i afdelingen, disses ægtefæl­ler samt hermed ligestillede personer. Ansatte ved selskabet med beskæftigelse ved den pågældende afdeling kan ikke modtage valg til afdelingsbestyrelsen, jfr. § 13 stk. 3.
§ 15 Er der i en afdeling ikke valgt afdelingsbestyrelse, eller har en afdelingsbestyrelse nedlagt sit hverv, uden at en ny afdelingsbestyrelse er valgt, varetager boligorganisationens bestyrelse de funk­tioner, der er henlagt til afdelingsbestyrelsen.
stk. 2. Repræsentantskabet kan efter forudgående godkendelse på afdelingsmøder i de respektive af­delinger bestemme, at 2 eller flere afdelinger, som udgør en samlet bebyggelse med fælles varme­forsyning, kollektive anlæg eller lignende, skal anses som én afdeling med hensyn til beboernes be­føjelser, således at afdelingerne skal have fælles afdelingsmøder og fælles afdelingsbestyrelse.
stk. 3. Afdelingen afholder rimelige udgifter i forbindelse med afdelingsbestyrelsens arbejde. Hver­vet som medlem af afdelingsbestyrelsen er ulønnet.
§ 16 Afdelingsbestyrelsen godkender driftsbudget og årsregnskab for afdelingen.
stk. 2. Afdelingsbestyrelsen forelægger driftsbudget for afdelingsmødet til godkendelse.
stk. 3. Afdelingsbestyrelsen forelægger overordnede rammer for iværksættelse af arbejder og aktivi­teter i afdelingen for afdelingsmødet til godkendelse, forinden de iværksættes. Afdelingsmødet kan herunder træffe beslutning om iværksættelse af forebyggende arbejder rettet mod boligområdet og de enkelte beboere med henblik på at styrke det sociale liv og netværk i boligområdet, såfremt afdelingsmødet samtidig tiltræder den nødvendige lejeforhøjelse. Afdelingsmødet kan endvider træffe beslutning om beboernes ret til at udføre forbedringer m.v. af boligerne udover den fastsatte positivliste.
stk. 4. Medfører et arbejde eller en aktivitet en lejeforhøjelse, der overstiger 15 pct. af den gældende årsleje, skal godkendelse ske ved urafstemning blandt afdelingens beboere efter reglerne i §11, stk 3, hvis mindst 25 pct. af afdelingsmødets stemmeberettigede deltagere fremsætter krav herom.
stk. 5. Udførelsen af kollektive anlæg, som bliver fælles for flere afdelinger kan gennemføres efter forudgående godkendelse på afdelingsmøder i de respektive afdelinger.
stk. 6. Afdelingsmødet fastsætter en husorden for afdelingen.
stk. 7. Afdelingsbestyrelsen påser, at der er god orden i afdelingen. Eventuel påtale sker til boligor­ganisationens ledelse.
stk. 8. Afdelingsmødet kan beslutte at uddelegere afdelingsbestyrelsens og afdelingsmødets kompe­tence på en række områder til en eller flere beboergrupper.
stk. 9. Afdelingsbestyrelsen kan med afdelingsmødets godkendelse efter reglerne i lov om leje træf­fe beslutning om, hvorvidt fordeling af udgifterne til varme og el skal ske på baggrund af varmefor­delingsmålere og elektricitetsmålere. Afdelingsbestyrelsen kan med afdelingsmødets godkendelse tillige træffe beslutning om, at udgifterne til vand skal fordeles på grundlag af individuelle forde­lings- eller afregningsmålere.
stk. 10. Afdelingsbestyrelsen skal orienteres om ledelsens ansættelse og afskedigelse af ejendoms­funktionærer.
stk. 11. Afdelingsbestyrelsen kan være tilstede ved 5 års eftersynet og skal orienteres om den rap­port, der udfærdiges på baggrund af eftersynet.
stk. 12. Afdelingsbestyrelsen kan beslutte, at den endelige afgørelse af spørgsmål, der henhører un­der afdelingsbestyrelsen, skal træffes ved urafstemning blandt afdelingens beboere efter reglerne i §11, stk 3.
stk. 13. Boligorganisationens ledelse skal yde afdelingsbestyrelsen nødvendig bistand i forbindelse med udøvelsen af dennes funktioner.
stk. 14. Afdelingsbestyrelsen kan i en forretningsorden træffe nærmere beslutning om udførelsen af sit erhverv.

Kapitel 4: Valg af revisor
§ 17 Boligorganisationens og dens afdelingers regnskaber revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges på repræsentantskabsmødet. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

Kapitel 5: Årsregnskab
§ 18 Boligorganisationens og dens afdelingers regnskabsår følger kalenderåret.
stk.2. Årsregnskabet består af særskilte regnskaber for boligorganisationen og dens enkelte afde­linger.
stk. 3. Boligorganisationens ledelse indbringer eventuelle tvistigheder mellem ledelsen og afde­lingsbestyrelsen eller afdelingsmødet om driftsbudget og årsregnskab for kommunalbesty­relsen, som træffer den endelige administrative afgørelse.
§ 19 Hvis der er ansat en forretningsfører, forelægger denne udkast til årsregnskabet for bestyrelsen.

Kapitel 6: Likvidatation m.v.
§ 20 Likvidation af boligorganisationen eller dens afdelinger finder sted efter de reg­ler, der er fastsat herom for almene boligorganisationer.