The Vegetable Garden

Group description
[Ny gruppebeskrivelse undervejs … be right back …]

Kontaktperson: Se bagest i “Det Sædvanlige Fis”.
Email: nyttehave@aub.dk

Du skulle prøve det! At dyrke en nyttehave giver god motion, solbrune arme og det har en beroligende effekt at forsøge at få planterne til at gro. Nyttehavedyrkerne i Morbærhaven er alt fra glade amatører til seriøse havedyrkere, så uanset hvordan din tilgang til nyttehaver er, vil du være velkommen.

Statutes
Sidst ændret på generalforsamlingen d. 21. april 2022.

Kapitel 1 – Generelt 

§1 I AUB etableres Nyttehavegruppen på grunden i det nordvestlige hjørne af Morbærhaven.

§2 Nyttehavegruppen er for beboere i Morbærhaven.
Stk. 2 Nyttehavegruppen er en fælles have, der varetages af medlemmerne af nyttehavegruppen.
Stk. 3 Nyttehavens formål er at producere spiselige afgrøder til anvendelse for nyttehavegruppens medlemmer.
Stk. 4 Gruppens afgrøder fordeles ligeligt mellem medlemmerne af gruppen. 

§3 Der afholdes et månedligt gruppemøde. Mødedatoer offentliggøres i beboerbladet Det Sædvanlige Fis.
Stk. 2 Dagsorden til gruppemøder skal mindst indeholde følgende punkter: 

  • Valg af ordstyrer og referent. 
  • Godkendelse af dagsorden.  
  • Godkendelse af referat. 
  • Info for nye medlemmer. 
  • Forslag til aktiviteter. 
  • Eventuelt. 

Stk. 3 Forslag til dagsorden skal sendes skriftligt til kontaktpersonerne senest 7 dage inden mødet. 

Kapitel 2 – Medlemskab og aktiviteter 

§4 For at blive medlem af gruppen skal man møde op til mindst et gruppemøde og en planlagt arbejdsdag.
Stk. 2 Der kan vælges ny(e) kontaktperson(er) ved et korrekt indkaldt gruppemøde hvor punktet er ført til dagsorden. Såfremt gruppen står uden kontaktperson kan der vælges en ny på et afdelingsbestyrelsesmøde, fællesmøde eller generalforsamlingen. 
Stk. 3 Gruppen kan maksimalt have tre samtidige kontaktpersoner. Fællesmødet kan dispensere herfra.
Stk. 4 Alle medlemmer deltager aktivt i nyttehavens drift og vedligehold.
Stk. 5 Alle medlemmer skal som minimum deltage i 4 arbejdsdage årligt. Herunder ikke medtalt planlægningsmøde og oprydningsdage.  
Stk. 6 De 4 ordinære årlige arbejdsdage fordeler sig på første lørdag i marts måned, første lørdag i juni måned, første lørdag i august måned og første lørdag i oktober måned. Arbejdsdagene annonceres i Det Sædvanlige Fis. 
Stk. 7 Indkaldelse til ekstraordinære arbejdsdage sker med minimum 7 dages varsling og annonceres via opslag på hjemmesiden (www.aub.dk), i facebook-gruppen og via gruppemailen. 
Stk. 8 På gruppemøder og arbejdsdage i høstsæsonen, kan der fordeles afgrøder mellem fremmødte medlemmer.
Stk. 9 Efter sæsonen skal gruppen afholde en oprydningsdag, hvor døde planter mm. fjernes fra nyttehaven, så denne er klar til næste sæson. 

§5 Ved overtrædelse af nyttehavegruppens vedtægter kan et medlem ekskluderes.
Stk. 2 Ved ekskludering skal nyttehavegruppen indkalde til et møde med 14 dages varsel. I mødeindkaldelsen skal der varsles eksklusion af et medlem. Nyttehavegruppen bestemmer på mødet, om de gældende regler er overtrådt og om en ekskludering skal effektueres. Dette kræver stemmeflertal på 2/3 af de fremmødte. Undtaget herfra er paragraf 12 og 14, hvor kontaktpersonerne alene kan beslutte om medlemmet skal ekskluderes.
Stk. 3 et medlem kan anke ekskluderingen til Afdelingsbestyrelsen. 
Stk. 4 Afdelingsbestyrelsens afgørelse kan ankes til endelig afgørelse på Beboerforeningen Morbærhavens fællesmøde. 
Stk. 5 Ekskluderinger rapporteres til afdelingsbestyrelsen af kontaktpersonerne senest 14 dage efter effektueringen. 

Kapitel 3 – Regler for brug af haven 

§6 Før såsæsonen holder nyttehavegruppen et planlægningsmøde, der skitserer en plan for udnyttelse af haven. Dette bliver sæsonskabelonen for nyttehavens brug den pågældende sæson.
Stk. 2 Det er ikke tilladt at afvige fra gruppens sæsonskabelon, uden at dette er blevet vedtaget på et korrekt indkaldt gruppemøde hvor punktet er ført til dagsorden.
Stk. 3 Alle medlemmer kan komme med forslag til sæsonskabelonen på planlægningsmødet.
Stk. 4 Det er kontaktpersonernes ansvar at sørge for, at der er et forslag til en sæsonskabelon. 

§7 Aktiviteter i nyttehaven må ikke medføre forringelse af brugsværdien af nyttehavegrunden eller være til gene for nabogrundene i Blomsterkrogen. 

§8 Der må ikke holdes dyr i nyttehaverne.

§9 Al opførelse af nybyg over 1,5m (i højden) skal godkendes på et fællesmøde. Al anden opførsel skal godkendes på et korrekt indkaldt gruppemøde.

§10 Skuret i nyttehaverne er kun til fælles ting. Det er ikke tilladt at opbevare personlige effekter i skuret eller andre steder i nyttehaverne. Forefindes personlige effekter der ikke er indkøbt til fælles brug, har kontaktpersonerne ret til, efter et 14. dages skriftligt varsel pr. brev til beboeren, at smide disse ud.
Stk. 2 Gruppens fælles ejendom må ikke fjernes fra nyttehaverne.  

§11 Nyttehaverne skal holdes fri for ukrudt og affald. Affald (glas, plast o.lign) skal lægges i affaldsbeholdere, haveaffald skal køres igennem kompostkværnen og herefter fyldes i kompostbeholderne. 

§12 Anvendelse af sprøjtegifte i haverne er forbudt og medfører eksklusion fra gruppen.
Stk. 2 ekskluderingen kan ankes jf. §5 stk. 3 og stk. 4 

§13 Der må ikke opføres fast bålplads i nyttehaverne. Eventuelt bål skal opføres i flytbart bålfad ikke over 80 cm i diameter og må kun finde sted i forbindelse med planlagte gruppearrangementer, såsom høstfest. Der henvises i øvrigt til bekendtgørelse nr 1339 af 10/12/2014 (bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.) §§3-4.

§14 Anvendelse af nyttehavegruppens maskiner må kun ske efterfølgende introduktion til maskinerne hos en, af gruppen udpeget, maskinansvarlig eller kontaktperson.
Stk. 2 Kontaktpersonerne og den eventuelle maskinansvarlige udarbejder en procedure, som skal følges til punkt og prikke af nyttehavemedlemmerne.
Stk. 3 Maskinerne må ikke forlade nyttehavens område.
Stk. 4 Overtrædelse af disse regler medfører øjeblikke eksklusion fra gruppen.
Stk. 5 ekskluderingen kan ankes jf. §5 stk. 3 og stk. 4 

§15 Indkøb til gruppen på over 200 kr. skal godkendes på et forudgående gruppemøde.

Kapitel 4 – Vedtægtsændringer 

§16 Ændringer af vedtægterne skal godkendes på et af gruppens officielle møder og af det
næstkommende fællesmøde eller generalforsamling.

[End of text.]