Rules of Order

Nedenstående regler er udarbejdet og vedtaget af beboerne i Morbærhaven.
De seneste ændringer blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamlingen den 21/2-2013.
Overtrædelser behandles af klage- og indstillingsudvalget, og kan medføre opsigelse/ophævelse af lejemålet jf. lov om leje af almene boliger kapitel 14 & 15. Eller medføre pålæg af retsfølger efter lov om leje af almene boliger kapitel 13.

Ordensregler:

§1: Kørsel med motorkøretøjer på gangene er forbudt. Dispen­sation kan gives på administrationskontoret.

§1A: Cykelskuret er kun til cykler.

§2: Regler om husdyrhold i Morbærhaven

Stk. 1: Det er ikke tilladt at holde husdyr i Morbærhaven, underlagt følgende regler:

Stk. 2: Husdyr defineres som katte og hunde. Det er altid tilladt at holde smådyr forsvarligt i Morbærhaven.

Stk. 3: Det er ikke muligt at få tilladelse til at holde andre dyr end de ved kæledyrsforordningen definerede kæledyr (se på fødevarestyrelsen side om forbudte dyr.)

§2A: Der gives automatisk administrativ dispensation for §2 stk. 1 ved ansøgning/registrering af husdyr på beboerkontoret

Stk. 1: Husdyr der er registreret inden den 1. december 2020, anses for allerede at have modtaget dispensation.

Stk. 2: Hvis et husdyr afgår ved døden eller videreformidles, skal beboeren selv informere administrationen og beboerkontoret herom for at få fjernet husdyrtillægget fra lejekontrakten.

Stk. 3: Der kan dispenseres op til 2 husdyr pr. lejemål.

Stk. 4: Husdyr, der opholder sig i mere end 14 dage, skal registreres på beboerkontoret. Selv hvis et husdyr er på besøg/passes.

Stk. 5: Overtrædelse af regler for husdyrhold kan medføre fratagelse af retten til hold af husdyr eller opsigelse af lejemålet.

§2B: Regler for hunde i Morbærhaven

Stk. 1: Hunde skal føres i snor på Morbærhavens område, også selvom de er indhegnede.

Stk. 2: Hunde må ikke tøjres på fællesarealerne.

Stk. 3: Det er ejerens ansvar at der samles op, når hunden har besørget på Morbærhavens område.

Stk. 4: Ved registrering af hunde skal der forevises dokumentation for gyldig lovpligtig hundeansvarsforsikring (jf. Hundelovens §8, stk. 2) samt gyldig vaccinationsattest.

Stk. 5: Alle hunde over 12 uger skal være vaccinerede, og hunden skal genvaccineres mindst hvert andet år.

Stk. 6: Alle hunde skal være øre-/lysketatoveret eller chippet. Hunde skal være registreret i Dansk Hunderegister, og besidderbevis skal forevises ved registrering i Morbærhaven.

Stk. 7: Indflytning med følgende 13 hunderacer eller blandinger, hvor en eller flere af disse indgår, er ikke tilladt fra den 1. januar 2011: Pitbull, Tosa inu, Amerikansk staffordshire terrier, Fila brasileiro, Dogo argentino, Amerikansk bulldog, Boerboel, Kangal, Centralasiatisk ovtcharka, Kaukasisk ovtcharka, Sydrussisk ovtcharka, Tornjak og Sarplaninac. Ejere af allerede anskaffede hunde af disse typer skal udvise særlig omhu i forhold til deres medmennesker og andre hunde samt overholde de regler, der er fastsat af myndighederne for disse racer, udover Morbærhavens egne regler.

§2C: Regler for kattehold i Morbærhaven

Stk. 1: Ved registrering af katte skal gyldig vaccinationsattest forevises.

Stk. 2: Alle katte over 12 uger skal være vaccinerede, og katten skal genvaccineres mindst hvert andet år.

Stk. 3: Samtlige katte skal være chippet og/eller øretatoveret samt være registreret i Det Danske Katteregister (via dyrlægen) og/eller katteregisteret (via Inges Kattehjem) i ejerens navn.

Stk. 4: Udegående katte skal være øremærkede og/eller chippede og neutraliserede. Mærket skal oplyses ved registrering. En neutraliseringsattest fra dyrlægen skal fremvises ved registrering i Morbærhaven,  og mærket skal være påført på attesten for at dokumentere, at det er den rette kat.

§3: Støjende adfærd: Da ungdomsboligerne udgør en forholdsvis tæt bebyggelse med ringe lydisolering, er det påkrævet, at man udviser det nødvendige hensyn over for sine naboer. Det vil sige, at man tilpasser sit støjniveau til omgivelserne på alle ugens dage.

§4: Hærværk: Forsætlig ødelæggelse af ungdomsboligernes ejendom samt genstande tilhørende Morbærhavens beboere er naturligvis strengt forbudt og kan medføre øjeblikkelig opsigelse af lejemålet.

§5: Beboerne er ansvarlige for, at eventuelle gæster opfører sig i overensstemmelse med ordensreglerne.

§6: Lukkede gange

§6A: Det er ikke tilladt at bruge gangene som værksted eller parkeringsplads for motorcykler, knallerter eller cykler.

§6B: Det er ikke tilladt at bruge gangene som pulterrum eller op­lagringsplads for diverse effekter såsom motorer, gammelt jern, møbler og lignende.

§6C: Det påhviler beboerne på lukkede gange at sørge for, at fællesarealerne holdes behørigt rengjorte, herunder specielt, at fælleskøkkenet rengøres efter brug, og at affald og gamle avi­ser m.m. anbringes i de dertil indrettede containere. Såfremt dette, på trods af påmindelse herom, ikke overholdes kan ad­ministrationen foranstalte fælleslokalerne rengjort for gangens beboeres regning.

§6D: Gangene og fællesrummene bør fortrinsvis anvendes til fællesaktiviter såsom fjernsyns- og hyggerum, bordtennis og lignende.

§6E: Husdyrhold på lukkede gange er forbudt!

§6F: Rygning på fællesarealerne på lukkede gange er forbudt, med mindre alle på gangen er enige om rygning. Lukket gang 4 er undtaget fra denne regel.

§7: Haver og Gange

§7A: De til enhver tid gældende regler for ændringer af haver, gange og fællesarealer i vedtægter for beboerforeningen Morbærhaven skal overholdes.

§7B: Enhver ændring skal godkendes af administrationen efter den foreskrevne procedure for ændringer af haver, gange og fællesarealer, før arbejdet påbegyndes.

§7C: Overtrædelse af ovennævnte regler kan medføre nedtag­ning/retablering for beboerens regning og kan i yderste kon­sekvens medføre opsigelse af lejemålet.

§8: Gamle ordensregler

§8A: Disse regler erstatter alle tidligere ordensregler. For forhold, der har fundet sted inden disse regler trådte i kraft, er det de ordensregler, der var gældende på tidspunktet, der er gældende.

Vedligeholdelsesreglement:

Morbærhavens lejligheder vedligeholdelses under den såkaldte A-ordning.
Du kan her læse det officielle vedligeholdelsesreglement i PDF-format:

Morbærhavens vedligeholdelsesreglement 2013 (dansk)
Maintenance regulations for Morbærhaven 2013 (english)