Rules of Order

Nedenstående regler er udarbejdet og vedtaget af beboerne i Morbærhaven.
De seneste ændringer blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamlingen den 21/2 2013.
Overtrædelser behandles af klage- og Indstillingsudvalget, og kan medføre opsigelse/ophævelse af lejemålet jf. lov om leje af almene boliger kapitel 14 & 15. eller medføre pålæg af retsfølger efter lov om leje af almene boliger kapitel 13.

Ordensregler:

§1: Kørsel med motorkøretøjer på gangene er forbudt. Dispen­sation kan gives på administrationskontoret.

§1A: Cykelskuret er kun til cykler.

§2: Regler om husdyrhold i Morbærhaven

Stk. 1: Det er ikke tilladt at holde husdyr i Morbærhaven

Stk. 2: Husdyr defineres som katte og hunde. Det er altid tilladt at holde smådyr forsvarligt i Morbærhaven.

Stk. 3: Det er ikke muligt at få tilladelse til at holde andre dyr end de ved kæledyrsforordningen definerede kæledyr (se: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/K%C3%A6ledyr.aspx)

§2A Der dispenseres automatisk administrativt for §2 stk. 1 ved ansøgning/registrering af husdyr på beboerkontoret.

Stk. 1: Husdyr der er registreret inden 1/12-2020 betragtes som allerede at have modtaget dispensation.

Stk. 2: Hvis et husdyr afgår ved døden eller videreformidles, skal beboeren selv gøre beboerkontoret og administrationen opmærksom på dette, således husdyrtillægget til lejekontrakten fjernes.

Stk. 3: Der kan dispenseres op til 2 husdyr for hvert lejemål

Stk. 4: Husdyr der er ”på besøg” i mere end 14 dage skal registreres på beboerkontoret.

Stk. 5: Overtrædelse af regler for husdyrhold kan medføre fratagelse af retten til hold af husdyr eller opsigelse af lejemålet.

§2B Regler for hunde i Morbærhaven

Stk. 1: Hunde skal føres i snor på Morbærhavens område, også selvom de er indhegnede.

Stk. 2: Hunde må ikke tøjres på fællesarealerne.

Stk. 3: Det er ejerens ansvar at der samles op når hunden har besørget på Morbærhavens område

Stk. 4: Ved registrering af hunde skal der forevises dokumentation for gyldig lovpligtig hundeansvars-forsikring (jævnfør Hundelovens §8, stk. 2) samt gyldig vaccinationsattest.

Stk. 5: Alle hunde over 12 uger skal være vaccinerede, og hunden skal genvaccineres minimum hvert andet år.

Stk. 6: Alle hunde skal være øre-/lysketatoveret eller chippet. Hunde skal være registreret i Dansk Hunderegister og besidderbevis skal forevises ved registrering i Morbærhaven.

Stk. 7: Indflytning med de følgende 13 hunderacer, eller blandinger hvor en eller flere af disse indgår, er ikke tilladt pr. 01.01.2011: Pitbull, Tosa inu, Amerikansk staffordshire terrier, Fila brasileiro, Dogo argentino, Amerikansk bulldog, Boerboel, Kangal, Centralasiatisk ovtcharka, Kaukasisk ovtcharka, Sydrussisk ovtcharka, Tornjak og Sarplaninac. Ejere af allerede anskaffede hunde af disse typer skal udvise særlig omhyggelighed i forhold til deres medmennesker og andre hunde samt udover Morbærhavens regler, overholde de regler der er udstukket af myndighederne for disse racer.

§2C Regler for kattehold i Morbærhaven

Stk. 1: Ved registrering af katte skal gyldig vaccinationsattest forevises.

Stk. 2: Alle katte over 12 uger skal være vaccinerede, og katten skal genvaccineres minimum hvert andet år.

Stk. 3: Samtlige katte skal være chippet og/eller øretatoveret samt være registreret i Det Danske Katteregister (via dyrlægen) og/eller katteregisteret (via Inges Kattehjem) i ejerens navn.

Stk. 4: Udegående katte skal være øremærkede og/eller chippede og neutraliserede. Mærket skal oplyses ved registrering. Neutraliseringsattest fra dyrlægen skal forevises ved registrering i Morbærhaven, på attesten skal mærket være påført således det dokumenteres at der er tale om rette kat.

§3: Støjende adfærd: Da ungdomsboligerne er en forholdsvis tæt bebyggelse med ringe lydisolering er det påkrævet, at man udviser det nødvendige hensyn overfor sine naboer. Dvs. at man tilpasser sit støjniveau til omgivelserne på alle ugens dage.

§4: Hærværk: Forsætlig ødelæggelse af ungdomsboligernes ejendom samt genstande tilhørende Morbærhavens beboere er i sagens natur strengt forbudt og kan medføre øjeblikkelig op­sigelse af lejemålet.

§5: Beboerne er ansvarlige for, at eventuelle gæster opfører sig i overensstemmelse med ordensreglerne.

§6: Lukkede gange

§6A: Det er ikke tilladt at bruge gangene som værksted eller parkeringsplads for motorcykler, knallerter eller cykler.

§6B: Det er ikke tilladt at bruge gangene som pulterrum eller op­lagringsplads for diverse effekter såsom motorer, gammelt jern, møbler og lignende.

§6C: Det påhviler beboerne på lukkede gange, at sørge for at fællesarealerne holdes behørigt rengjorte, herunder specielt, at fælleskøkkenet rengøres efter brug og, at affald og gamle avi­ser mm. anbringes i de dertil indrettede containere. Såfremt dette, på trods af påmindelse herom, ikke overholdes kan ad­ministrationen foranstalte fælleslokalerne rengjort for gangens beboeres regning.

§6D: Gangene og fællesrummene bør fortrinsvis anvendes til fællesaktiviter i retning af fjernsyns- og hyggerum, bordtennis og lignende.

§6E: Husdyrhold på lukkede gange er forbudt!

§6F: Rygning på fællesarealerne på lukkede gange er forbudt, med mindre alle på gangen er indforstået med rygningen. Lukket gang 4 er undtaget for denne regel.

§7: Haver og Gange

§7A: De til enhver tid gældende regler for ændringer af haver, gange og fællesarealer, i vedtægter for beboerforeningen Morbærhaven, skal overholdes.

§7B: Enhver ændring skal godkendes af administrationen efter den i ændringer af haver, gange og fællesarealer foreskrevne procedure, før arbejdet påbegyndes.

§7C: Overtrædelse af ovennævnte regler kan medføre nedtag­ning/retablering for beboerens regning, og kan i yderste kon­sekvens medføre opsigelse af lejemålet.

§8: Gamle ordensregler

§8A: Disse regler erstatter alle tidligere ordensregler. For forhold der har fundet sted inden disse regler trådte i kraft, er det de ordensregler, der var gældende på tidspunktet, der er gældende.

Vedligeholdelsesreglement:

Morbærhavens lejligheder vedligeholdelses under den såkaldte A-ordning.
Du kan her læse det officielle vedligeholdelsesreglement i PDF-format:

Morbærhavens vedligeholdelsesreglement 2013 (dansk)
Maintenance regulations for Morbærhaven 2013 (english)