Vedtægter for Fællessalen

Statutes
Brug
§1 Ethvert medlem af Beboerforeningen Morbærhaven, kan bruge FS til, at afholde åbne arrangementer, som ikke er fester, og som personen selv deltager i.
Reservation
§2 Reservation forgår på beboerkontoret i åbningstiden.
§3 Reservationen skal være foretaget mindst 1 uge før arrangementet afholdes.
§4 En gruppe eller en person kan kun have reserveret 2 arrangementer af gangen. Dette gælder ikke for AUB, AB og de under Beboerforeningen Morbærhaven nedsatte grupper.
§5 Ved reservation skal der fremvises gyldigt beboerkort og der skal afleveres en udfyldt “Reservationsblanket”, denne fås på beboerkontoret.
§6 Såfremt arrangementet omfatter udskænkning af spiritus og/eller øl skal:

 1. Afdelingsbestyrelsen orienteres. Afdelingsbestyrelsen skal have mulighed for at få svar på evt. spørgsmål afdelingsbestyrelsen måtte have i forbindelse med arrangementet. Afdelingsbestyrelsen kan evt. nedlægge forbud mod udskænkning af spiritus/øl i forbindelse med det pågældende arrangement.
 2. Der skal indhentes en lejlighedsbevilling (vejledning vedr. dette fås hos afdelingsbestyrelsen).

§7 Hvis flere grupper eller personer ønsker at reservere FS samme dag og reservationen er sket mindst 3 uger før, vil følgende prioriteringsliste være gældende:

 1. Ordinære generalforsamlinger og fællesmøder i Beboerforeningen Morbærhaven.
 2. Film- og kulturarrangementer afholdt af de dertil nedsatte grupper under Beboerforeningen Morbærhaven.
 3. Arrangementer der afholdes af grupper nedsat under Beboerforeningen Morbærhaven.
 4. Arrangementer der afholdes af afdelingsbestyrelsen eller af AUB.
 5. Arrangementer der afholdes af andre, men som henvender sig generelt til beboerne i Morbærhaven.
 6. Andet.

§8 Hvis der er tale om ekstraordinære generalforsamlinger eller fællesmøder i Beboerforeningen Morbærhaven, vil der i §7 kun være tale om 1 uge, og den ekstraordinære generalforsamling eller fællesmødet vil have 1. prioritet, medmindre der kan arrangeres andre lokaler.
§9 I tvivlsspørgsmål afgør afdelingsbestyrelsen, hvem der skal have FS.
Udlevering af nøgle
§10 Nøglen hentes på beboerkontoret to dage inden arrangementet afholdes. Der skal vises beboerkort. Nøglen skal hentes af én af de personer, som har reserveret lokalet. Samtidig med nøglen udleveres der en alarmprocedure og en tjekliste.
Ved ankomst
§11 Ved ankomst til FS skal arrangøren kontrollere, om de ting der står på den udleverede tjekliste er der. Hvis dette ikke er tilfældet kontaktes en af de personer, der står nævnt på tjeklisten.
Oprydning og rengøring
§12 Decideret rengøring varetages af beboerforeningen.
§13 Arrangøren er forpligtet til efter arrangementet at gøre følgende:

 • Stole, borde og sceneelementer mm. sættes på plads.
 • Tømme askebægre og skraldespandene.
 • Feje gulvet.
 • Rengøre køkkenet. Hvis der er mere end almindeligt beskidt, skal rengøringen være grundigere.

§14 Det er ikke tilladt grupper at opbevare egne ting i FS, uden særlig tilladelse fra afdelingsbestyrelsen.
Aflevering af nøglen
§15 Før aflevering af nøglen gennemgås tjeklisten igen.
§16 Ved aflevering af nøglen, skal der skriftlig oplyses om evt. mangler og skader som er opstået under arrangementet.
§17 Nøglen skal være afleveret senest 2 åbningsdage efter arrangementet.
Ansvar
§18 Den person/gruppe der har kvitteret for nøglen, er økonomisk ansvarlig overfor afdelingsbestyrelsen.
Sanktioner
§19 Afdelingsbestyrelsen kan nægte en person/gruppe, at afholde et arrangement, hvis den finder, at det er i strid med:

 • Offentlig lovgivning.
 • Retningslinier som er givet af generalforsamlingen i Beboerforeningen Morbærhaven.

§20 Afdelingsbestyrelsen kan fratage en person eller gruppe dennes reservationsret, i en tidsbegrænset periode, hvis denne ikke har overholdt reglerne for FS eller har været til gene for andre, samt hvis denne skylder skadeerstatning eller andet fra et tidligere arrangement.
§21 Hvis en person eller gruppe er uenige i afdelingsbestyrelsens afgørelse vedr. §6, §9, §19 eller §20, kan personen eller gruppen anke afgørelsen til fællesmødet.
§22 Disse vedtægter kan ændres af fællesmødet som et selvstændigt punkt på dagsordenen.