Den Våde Høne (Beboer-bar)

Beskrivelse af Den Våde Høne
Den Våde Høne er Morbærhavens forsamlingssted om aftenen onsdag til lørdag. Her kan du møde nye mennesker, nye venskaber eller finde en kæreste.

Den Våde Høne afholder mange spændende arrangementer i løbet af hele året. Du kan blandt andet opleve Erotisk, Beach Party og mange andre.

Vi arbejder hele tiden på at udvikle nye arrangementer til dig og dine venner.

Du kan følge med i vores events på Facebook eller www.hoenen.dk

Vil du være en del af gruppen
Vi afholder gruppemøde hver tirsdag kl. 19:30 på Den Våde Høne i center 1 (85, 1. sal)

Den Våde Høne drives af Morbærhavens beboer på frivillig basis. Det vil sige at du også kan blive en del af gruppen, der i daglig tale hedder Hønegruppen.

Vi kræver ikke at du har nogle færdigheder som bartender. Vi giver dig en grundig oplæring, så du er rustet til klare de opgaver, der måtte opstå på dine vagter.

Åbningstider
Den Våde Høne holder åbent

  • Onsdag: kl. 20:00-23:00
  • Torsdag: kl. 20:00-23:00
  • Fredag: kl. 22:00-05:00
  • Lørdag: kl. 22:00-05:00
Udlejning af Den Våde Høne
Du har mulighed for at leje Den Våde Hønes lokaler samt bartendere udenfor  den almindelige åbningstid. Ønsker du at leje Den Våde Høne kan du sende en email til fest@hoenen.dk
Vedtægter
Vedtægterne er sidst ændret på fællesmødet d 15. august 2013.

Kapitel 1 – Generelt
§1
Beboerforeningen Morbærhaven etablerer i nærcenter 1 beboerværtshuset Den Våde Høne. Formålet med Den Våde Høne er at styrke sammenholdet og det sociale liv hos beboerne og grupperne i Morbærhaven ved at tilbyde bardrift samt kulturelle oplevelser.
§2
Værtshuset Den Våde Høne under Beboerforeningen Morbærhaven kører med egen økonomi. Den Våde Høne skal ikke give overskud, dog skal der stå et vist beløb til dækning af uforudsete udgifter. I tilfælde af lukning overtager beboerforeningen såvel eventuelt overskud som eventuel gæld. Beboerforeningen kan, hvis der er mistanke om kriminelle handlinger, gøre indsigelser.

Kapitel 2 – Bestyrelsen
§3 Værtshuset drives af en bestyrelse.
§4 Bestyrelsen udgøres af bestyreren, regnskabsføreren, Indkøberen, kulturansvarlig samt 1 menigt medlem, som alle skal være fyldt 18 år. Foruden bestyreren skal mindst 1 opfylde betingelserne for at drive værtshus jvf. lov om restaurationsvirksomhed.
Stk. 2 Samtlige bestyrelsesmedlemmer samt eventuelle suppleanter er på valg til beboerforeningens årlige, ordinære generalforsamling. Ved fratrædelse imellem generalforsamlingerne foretager fællesmødet suppleringsvalg.
Stk. 3 Generalforsamlingen og fællesmødet kan vælge op til 2 suppleanter til bestyrelsen. En suppleant indtræder i bestyrelsen ved et bestyrelsesmedlems midlertidige fravær.
Stk. 4 Hønegruppen indstiller kandidater til ovennævnte poster for hvem det gælder, at
– de skal være aktive medlemmer af Hønegruppen
– de skal være beboere i Morbærhaven
– de skal have overstået den i § 18 omtalte prøveperiode.
§5 Bestyreren er defineret ved at være den, som har næringsbrevet. Bestyreren er formand for bestyrelsen.
Stk. 2 I tilfælde af, at denne fratræder midt i en valgperiode, vælger fællesmødet en ny bestyrer for resten af perioden. Fratrædelse sker efter en periode på 30 dage, gældende fra fællesmødet hvor ny bestyrer blev valgt, hvori efterfølgeren sættes ind i arbejdet.
Stk. 3 Bestyreren må ikke medbringe gæster jf. § 31, for at beskytte Hønens næringsbrev.
Stk. 4. Bestyreren er også Dataansvarlig i henhold til Persondataloven.
§6 Den Våde Høne tegnes økonomisk af den til enhver tid siddende regnskabsfører. Denne har dispositionsret over Den Våde Hønes konti i pengeinstitutter. Regnskabsføreren skal have den fornødne regnskabsmæssige indsigt.
Stk. 2 Regnskabsføreren står for, i samråd med bestyrelsen, ansættelse af ekstern bogholder til at assistere med bogholderi af Den Våde Hønes regnskaber, i henhold til gældende lovbestemmelser.
§7 I tilfælde af, at denne fratræder midt i en valgperiode, vælger fællesmødet en ny regnskabsfører for resten af perioden. Fratrædelse sker efter en periode på 30 dage, gældende fra fællesmødet hvor ny regnskabsfører blev valgt, hvori regnskabet skal afsluttes og status udarbejdes, og efterfølgeren sættes ind i arbejdet. Slutter regnskabsføreren før periodens udløb, sendes regnskaberne til revision så evt. fejl kan placeres. Banken vil ved regnskabsførerskiftet modtage referat fra fællesmøde/generalforsamling underskrevet af referent. Valget tiltrædes af kassereren for Beboerforeningen Morbærhaven ved underskrift på referatet.
§8 Regnskabsføreren fører, i samarbejde med ekstern bogholder, Den Våde Hønes regnskaber i henhold til gældende relevante lovbestemmelser.
Stk. 2 Regnskabsføreren har pligt til at fremlægge regnskab og budgetopfølgning for den foregående måned, senest det andet møde i måneden.
§9 Regnskabsføreren forelægger senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb den 31. december et revideret årsregnskab. Revision af regnskaberne skal foretages af en uafhængig og uden for Morbærhaven boende revisor. Beboerforeningens kasserer og Den Våde Hønes regnskabsfører kan af fællesmødet og generalforsamlingen få fuldmagt til i enighed at ansætte en sådan. Regnskabet skal udsendes sammen med mødeindkaldelse til fællesmødet senest i april, der skal godkende regnskabet. Regnskabsføreren skal forelægge halvårsbalance i beboerbladet.
§10 Indkøberen sørger for vedligeholdelse af varelager, inventar og nødvendige artikler samt sørger for nødvendige indkøb.
§11 I tilfælde af, at denne fratræder midt i en valgperiode, vælger fællesmødet en ny indkøber for resten af perioden. Fratrædelse sker efter en periode på 30 dage, gældende fra fællesmødet hvor ny indkøber blev valgt, hvori efterfølgeren sættes ind i arbejdet.

Kapitel 3 – Bestyrelsens ansvarsopgaver
§12 Den kulturansvarlige står for at tegne Den Våde Høne’s kulturelle profil i samarbejde med hønegruppen, samt at sikre at denne bliver fulgt.
§13 Bestyrelsens ansvarsområder er:
1. At, fastsætte skriftlige retningslinjer for den daglige ledelses funktioner.
2. Løbende at, rådgive den daglige ledelse og evaluere dennes arbejde.
3. At, godkende større indkøb.
4. At, udarbejde/opstille regnskaber, budgetter og årsberetninger.
5. At, fastsætte Den våde Hønes langsigtede målsætninger.
§14 Bestyrelsen fører protokol over bestyrelsesmøderne samt fastsætter Den Våde Hønes forretningsorden.
§15 Formanden leder Den våde Hønes anliggender i forening med bestyrelsen. Dog kan han/hun handle alene i presserende sager, men skal så redegøre for sine beslutninger på det førstkommende møde i hønegruppen.
§16 i tilfælde af formandens fravær konstituerer bestyrelsen en af sin midte til at træde i stedet.
§17 Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Kapitel 4 – Hønegruppen
§18 Et medlem i hønegruppen ansættes i en prøveperiode på 3 måneder. Når denne prøveperiode er overstået, beslutter bestyrelsen om medlemmet skal fortsætte i hønegruppen. Medlemmet deltager aktivt i besættelsen af vagter. Det skal sikres, at alle beboere får lige adgang til ansættelse.
Stk. 2 Et aktivt medlem defineres ved at opfylde et aktivitetskrav, som er fastsat af bestyrelsen, såfremt at man som medlem, ikke opfylder aktivitetskravet indenfor en given tidsramme bestemt af bestyrelsen, vil hønemedlemmet øjeblikkeligt blive eksluderet fra gruppen, det tidligere medlem, kan dog på lige fod med andre beboere senere søge om genoptagelse i Hønegruppen, dog med fornyet prøveperiode. Alle tillidsposter ses som aktive.
Stk. 3 Ændringer af aktivitetskravet skal varsles med en måned.
Stk. 4 Inden 14 dage efter prøveperioden startes, skal et nyt prøvemedlem fremvise straffeattest til bestyreren.
§19 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af hønegruppen med øjeblikkelig virkning, hvis denne med forsæt eller ved grov uagtsomhed overtræder loven eller de deraf følgende bestemmelser, hvis denne gør sig skyldig i grov eller ofte gentagen forsømmelse eller hvis mindst 2/3 af hønegruppen ønsker dette. Såfremt vedkommende ønsker det, skal sagen behandles på førstkommende afdelingsbestyrelsesmøde.
Stk. 2 Hvis et medlem af hønegruppen udebliver uden afbud fra tre på hinanden følgende møder, kan dette medlem ekskluderes af gruppen.
Stk. 3 Bestyrelsen kan ekskludere et hønegruppemedlem af vagtrotationen, hvis dette skønnes nødvendigt. Der skal dog begrundes skriftligt og med rimelig grund.
§20 Såfremt en gæst på Den Våde Høne ønsker at klage over hønegruppen og/eller et af dens medlemmer, skal sagen tages op på førstkommende høne møde. Opnås der her ikke enighed, skal sagen behandles af afdelingsbestyrelsen.
§21 Løn til de enkelte gruppemedlemmer fastsættes af fællesmødet efter indstilling fra bestyrelsen. Denne løn betales af Den Våde Hønes indtægter. Timetal for regnskabsføreren og indkøberen fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
§22 Hønegruppen holder ugentlige møder, hvorunder der tages stilling til drift og besættelse af vagter m.v. Tid og sted for afholdelse af møderne bekendtgøres i beboerbladet. Alle beboere har adgang til møderne, men hønegruppen kan beslutte at emner, nævnt under “Åbningstider og adgangsbetingelser” samt personsager, drøftes for lukkede døre.
Stk. 2 Bestyrelsen kan, hvis dette skønnes nødvendigt, holde særskilte møder. Disse møder vil være åbne for alle medlemmer af Hønegruppen, dog vil disse ikke have taleret til mødet.

Kapitel 5 – Drift
§23 Bestyrelsen tegner den daglige drift af Den Våde Høne i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser m.v. og hermed forenelige anvisninger, som måtte blive givet af fællesmødet.
Stk. 2 i prisfastsættelser skal Hønegruppen og dennes bestyrelse, arbejde for at ramme et studievenligt niveau.
§24 Bestyreren, regnskabsføreren og indkøberen indgår, forså vidt de er medlemmer af hønegruppen, i det daglige arbejde med at, drive Hønen på lige fod med de øvrige medlemmer af hønegruppen.
§25 Hønegruppens medlemmer sørger på skift for åbning/lukning af værtshuset (optæller varelager og kassebeholdning). Aftens vagter søger for at aftenens omsætning bliver lagt i pengeboksen samme aften, samt at restaurationslovens bestemmelser bliver overholdt.
§26 Hønegruppens medlemmer, som er på vagt, fører på skift kontrol med indgangen i henhold til “Åbningstider og adgangsbetingelser”.
§27 Hønegruppens medlemmer, som er på vagt, forestår udsalget.
§28 Nærmere regler for de under “Drift” omhandlede punkter fastsættes af bestyrelsen.

Kapitel 6 – Åbningstider og adgangsbetingelser
§29 Den Våde Høne holder åbent i henhold til gældende lovbestemmelser.
§30 Hønegruppen fastsætter indgangsproceduren, jvf. nedenstående.
§31 Der er kun adgang for beboere med beboerkort og ansatte i AUB og for disses personlige gæster, når de er i følgeskab. Gæster skal forevise legitimation.
Stk. 2 Et udvalg i Hønegruppen kan ved særlige tilfælde udstede et særligt Hønekort der giver adgang.
Stk. 3 Ved kulturelle arrangementer kan der dog være åben adgang.
§32 Hønegruppen fastsætter antallet af gæster, som hver person med gyldigt beboerforeningskort kan medbringe.
§33 Indehaveren af beboerforeningskortet er ansvarlig for deres gæsters opførsel. Overtrædelser af Den Våde Hønes regler sanktioneres og kan i grovere tilfælde anmeldes til politiet.
§34 De medlemmer af hønegruppen som har vagt, har ret og pligt til at reagere overfor personer, som ved medvirken til overtrædelse af restaurationslovens § 29 stk. 1 og § 32 stk. 2 eller anden overtrædelse påfører bevillingshaveren og de tilstedeværende medlemmer af hønegruppen strafansvar, og nægte dem adgang, indtil førstkommende møde i hønegruppen har fundet sted. Personen skal underrettes skriftlig herom senest inden førstkommende åbningsaften. På førstkommende hønemøde skal der tages stilling til om vedkommende atter kan få adgang til Den Våde Høne.
§35 Ligeledes vil anden værtshusuorden medføre bortvisning efter ovennævnte procedure.

Kapitel 8 – Daglig leder
§36 Fællesmødet og generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at ansætte en daglig leder til, efter bestyrelsens anvisninger, at tage sig af den daglige drift og indretning. Den daglige leder må ikke være medlem af bestyrelsen eller suppleant til denne.
§37 Den daglige leders løn og timetal fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Sker ansættelsen imellem generalforsamlingerne kan fællesmødet efter indstilling fra bestyrelsen fastsætte midlertidig løn og timetal frem til næste, ordinære generalforsamling.
§38 Den daglige leder indgår i det daglige arbejde som f.eks., men ikke begrænset til, åbning/lukning af værtshuset, optælle varelager og kassebeholdning, deponere penge og forestår udsalget.
§39 Den daglige leder fører Den Våde Hønes regnskaber i henhold til gældende relevante lovbestemmelser, og regnskabsføreren vil føre intern revision.
§40 Den daglige leder skal bistå regnskabsføreren med lønudbetalinger og indkøberen med indkøb.

Kapitel 9
§41 Til Behandling af karantænesager, nedsætter den dataansvarlige et udvalg bestående af op til 5 Hønemedlemmer, som i fortrolighed og henhold til Persondataloven, vil behandle alle karantænesager, dette vil foregå skriftligt og udførligt referat vil blive opbevaret i et særligt pengeskab på Den Våde Høne, kun den dataansvarlige har adgang til dette pengeskab,
Stk. 2. Såfremt den registrerede ønsker, kan en afgørelse i første instans ankes hos hønegruppen, dernæst hos AB, hvis uenighed stadig eksisterer. Ønsket om at sagen skal ankes skal være skriftligt og være i form af underskrevet samtykke om datadeling, fra den registrerede, i alle andre tilfælde vil det kun være den dataansvarlige der har adgang til alle oplysninger.
Stk. 3. Hønemedlemmer på vagt, vil være bekendt med navn, fødselsdag og evt. adresse, samt tid for karantænen, men ingen anden oplysning vil et hønemedlem på vagt være bekendt med.

Kapitel 10 – Ændring af vedtægter
§42 Den Våde Hønes vedtægter kan fastsætte/ændres på fællesmødet.

[Slut på tekst.]