Motionsgruppen

Gruppebeskrivelse

Motionsgruppen råder over to lokaler i kælderen af center 1. Her er redskaber til forskellige former for styrketræning, kon­ditionstræningsudstyr og kampsportsudstyr. Der er ikke mulighed for bad og omklæd­ning, – men afstanden til din hjemlige bruseniche er jo ikke så stor.

Det er gratis at benytte mo­tionslokalet, men man skal dog være medlem af motionsgrup­pen. Du kan blive medlem ved at møde op på et motionsmøde.
Møderne bliver afholdt 2 torsdag i måneden kl 19.00 og 4 søndag i måneden kl 13.00

Kontaktperson: Se bagest i “Det Sædvanlige Fis”.
Email: motion@aub.dk

motionsgruppen

Vedtægter
Disse vedtægter blev sidst ændret på fællesmødet 16. februar 2017.

Generelt
§ 1. Gruppens navn er Motionsgruppen.
§ 2. Gruppens formål er mulighed for træning samt vedligeholdelse og fornyelse af motiongruppens faciliteter.
§ 3. Kun beboere i Morbærhaven med beboerkort eller personer med tilknytning til administrationen kan være medlem af Motionsgruppen.
Stk 2: Et medlem skal altid kunne fremvise beboerkort når man er i motionslokalerne, dette gælder både ved møder samt når man træner.
§ 4. Motionsgruppen afholder møde to gange om måneden. Mødested- og tid annonceres i beboerbladet ”Det sædvanlige fis”.
§ 5. Med undtagelse af § 23, må lokalerne kun benyttes af medlemmer af Motionsgruppen.
§ 6. Beslutninger vedr. gruppen afgøres på møderne ved flertalsafstemning af de fremmødte medlemmer.
§ 7. Der vælges tre til fem tillidspersoner der, udover at fungere som kontaktpersoner internt og eksternt, påtager sig ansvaret for at holde orden på udleverede nøgler. Tillidspersonerne også kaldet kontaktpersoner, skal give besked om lukning af nøgler til afdelingsbestyrelsens nøgleudvalg.
Tillidspersonerne vælges på et møde ved en flertalsafstemning af fremmødte medlemmer.
Stk. 2. En tillidsperson er ligeledes ansvarlig for indkøb etc.

B. Medlemskab
Medlemmer af Motionsgruppen
§ 8. Et medlem af Motionsgruppens defineres ved:
1) Deltagelse af 1 møde på 3 mdr.
2) Deltagelse i rengøring/oprydning af lokalerne mv.
3) Planlægning af aktiviteter.
4) Generelt engagement i gruppen og gruppens aktiviteter.
§ 9. Medlemmer af Motionsgruppen har ret til at få udleveret en nøgle til brug af motionslokalet, efter deltagelse af 3 møder (inden for 3mdr.) egen nøgle til Motionsgruppens lokaler, og er forpligtet til at udlåne den til nye medlemmer, jf. § 13.
§ 10. Er et medlem forhindret i at komme til en række møder skal der på forhånd gives besked til Motionsgruppen om dette. Ønsket om orlov forelægges gruppens kontaktpersoner, og de vil herefter træffe en beslutning.

Nye medlemmer
§ 11. Efter første møde, er beboeren fuldgyldigt medlem og har stemmeret
Medlemmet skal desuden deltage i rengøring, jf. § 17.
§ 12. Nye medlemmer har ikke stemmeret.
§ 13. Ved forevisning af beboerkort, kan nye medlemmer låne en nøgle til Motionsgruppens lokaler af eksisterende medlemmer. Det er udlånerens ansvar at notere lånerens navn og bolignummer ved tilfælde af overtrædelser beskrevet i afsnit C.
Stk. 2. Nye medlemmer må kun låne nøgler i tidsrummet kl. 9:00 – 21:00. Nøglen skal tilbageleveres lige efter træning, medmindre andet er aftalt indbyrdes.
Stk. 3. Nye medlemmer må ikke lukke andre personer ind i Motionsgruppens lokaler.

Udmeldelse
§ 14. Ønsker et medlem ikke længere at være medlem, skal kontaktpersonerne orienteres.
§ 15. Tvungen udmeldelse vil ske hvis et medlem gentagne gange overtræder gruppens vedtægter eller bliver erklæret inaktiv, jf. § 8. Afgørelse herom bliver truffet internt af Motionsgruppens tillidspersoner. Ved særligt grove tilfælde kan gruppen beslutte at give pågældende medlem karantæne fra Motionsgruppen.
Stk. 2. Ved tvist mellem medlemmer og kontaktpersonernes beslutning vil pågældende blive henvist til afdelingsbestyrelsen.
Stk. 3. Ved inaktivitet kan nøglen genåbnes ved fremmøde i 1 møde inden for 3 mdr. af udmeldingsdato. Efter 3 måneders lukning slettes medlem af listen og skal genindmeldes i følge § 11.

C. Motionsgruppens lokaler
§ 16. Benyttelse af maskiner og redskaber er på eget ansvar.
§ 17. Der skal gøres rent i lokalerne efter hvert møde, hhv. § 4.
§ 18. Hoveddøren til center 1 må ikke stå åben.
§ 19. I beboerkontorets åbningstider skal musikken være dæmpet til et acceptabelt niveau.
stk 2. Dørene til træningslokalerne SKAL ALTID være lukket.
§ 20. Der skal være pænt og ryddet efter brug. Alt benyttet udstyr skal lægges på plads.
§ 21. Husdyr og lign. må ikke medbringes i lokalerne.
§ 22. Den sidste der forlader lokalet skal sørge for at lys, musik, døre og vinduer er lukket og slukket.
§ 23. Fuldgyldige medlemmer, må tage max. 1 gæst med ned i lokalerne under forudsætning af at de bor i Morbærhaven og at man kommer og går samme tid.
§ 24. Der er rygeforbud.

[Slut på tekst.]