Nyttehavegruppen

Gruppebeskrivelse
Her i Morbærhaven har du mulighed for at leje en nyttehave for 75 kr. pr. sæson.

Kontaktperson: Se bagest i “Det Sædvanlige Fis”.
Email: nyttehave@aub.dk

Du skulle prøve det! At dyrke en nyttehave giver god motion, solbrune arme og det har en beroligende effekt at forsøge at få planterne til at gro. Nyttehavedyrkerne i Morbærhaven er alt fra glade amatører til seriøse havedyrkere, så uanset hvordan din tilgang til nyttehaver er, vil du være velkommen.

Vedtægter
Sidst ændret på generalforsamlingen d. 8. november 2015.

§1 Haverne kan kun lejes af Morbærhavens beboere. Haverne kan ikke overdrages og må ikke lejes eller lånes ud. Hver beboer kan kun leje én have.
§2 Lejemålet løber fra 1. marts til afslutningen af februar og lejen er 75 kr. pr. have.
§3 Alle, der er lejere, skal være medlem af nyttehavegruppen. Andre interesserede er også velkomne, men kun lejere har stemmeret.
§4 I nyttehavegruppen vælges en regnskabsfører, der samtidig er kontaktperson for gruppen.
§5 Lejeren af en have har fortrinsret til at genleje denne i den efterfølgende sæson. Dog bortfalder denne ret, hvis lejeren ikke har brugt haven i den forløbne sæson.
§6 Lejemål for hvilke lejen ikke er indbetalt den 15. marts kan frit udlejes til folk på ventelisten.
§7 Efter lejemålets ophør har den tidligere lejer ikke ret til planter eller afgrøder som er efterladt i haven.
§8 AUB, beboerforeningen og nyttehavegruppen kan ikke gøres ansvarlig for tab, der er lidt i forbindelse med brug af haverne.
§9 Brugen af haverne må ikke bevirke forringelse af havernes eller nabohavernes brugsværdi eller af havernes fremtidige brugsværdi.
§10 Der må ikke holdes dyr i nyttehaverne, ej heller medbringes hund.
§11 Der må ikke bygges skure, drivhuse eller lignende i haverne. Dog er det tilladt at bygge mistbænke på ikke over en halv meter.
§12 Skuret i nyttehaverne er kun til fælles ting. Personlige effekter skal begrænses til den blå kasse der hører til hver have. Det er ikke tilladt at opbevare personlige effekter i skuret og i haveområdet. Forefindes personlige effekter der ikke er indkøbt til fælles brug, har kontaktpersonen ret til, efter et 14. dages skriftligt varsel, at smide disse ud.
§13 Have nr. 1 er fælleshave. Grupperne sørger i fællesskab for at passe haven, hovedsageligt på de fælles arbejdsdage.
§14 Alle medlemmer skal hver deltage i minimum 4 arbejdsdage årligt. Disse skal fordeles til en arbejdsdag om foråret, to arbejdsdage om sommeren og en arbejdsdag om efteråret.
Stk. 2, Kontaktperson for gruppen kan kontaktes ang. en flexordning hvis man ikke kan deltage i de officielle arbejdsdage.
§15 Haverne plus stien som ligger op til haverne skal holdes fri for ukrudt og affald. Affald (glas, plast o. lign) skal lægges i affaldsbeholdere, haveaffald i kompostbeholderne.
§16 Anvendelse af sprøjtegifte og Ferromol (sneglegift) i haverne er forbudt, og medfører udsmidning og opsigelse af nyttehave lejemål.
§17 Såfremt arbejdet i haven ikke er påbegyndt den 1. maj kan haven efter et 14 dages skriftligt varsel frit overdrages til anden lejer af kontaktpersonen
§18 Nyttehavegruppen kan indkalde til et møde med 14 dages varsel. I mødeindkaldelsen kan der varsles en opsigelse af lejemålet. Nyttehavegruppen bestemmer på mødet, om de gældende regler er overtrådt og om en opsigelse skal effektueres. Dette kræver stemmeflerhed på 2/3 af de fremmødte. Undtaget herfra er paragraf 6 og 17 hvor det alene er kontaktpersonen der beslutter om lejemålet opsiges.
§19 Opsigelse af lejemålet kan ankes til afdelingsbestyrelsen. Anken skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 10 dage efter opsigelsen. Efter udløb af ankefristen kan kontaktpersonen genudleje haven hvis ikke lejeren har gjort indsigelser.
§20 Brug af maskiner
Stk. 1, Alle nyttehavelejere skal gennemgå et maskinkursus hos den maskinansvarlige.
Stk. 2, Den maskinansvarlige udarbejder en procedure, som skal følges til punkt og prikke af nyttehavemedlemmerne.
Stk. 3, Det er ikke tilladt at bruge maskinerne uden at have gennemgået kurset med den maskinansvarlige.
Stk. 4, Maskinerne må ikke forlade nyttehavens område.
Stk. 5, Overtrædelse af disse vedtægter kan medføre opsigelse af nyttehavelejemålet og udsmidning af gruppen.
§21 Vedtægtsændringer skal godkendes på et fællesmøde.

[Slut på tekst.]