Statutes

Statutes 
§1 Foreningens navn er Beboerforeningen Morbærhaven.
Stk. 2.  Foreningens hjemsted er Albertslund Kommune.
§2  Foreningens formål er at støtte og medvirke til beboeraktiviteter.

Medlemskab, valgbarhed, afstemning.

§3  Foreningens medlemmer er alle beboere som er i besiddelse af gyldig lejekontrakt eller bor i en fremlejet lejlighed. Personer der bor, med folkeregister adresse i Morbærhaven, uden at være på lejekontrakten kan meldes ind i beboerforeningen, mod at der fremadrettet betales beboerforeningskontingent for alle medlemmer af beboerforeningen på adressen.
Beboerkort udstedes af AUB, og gælder både som vaskekort og beboerforeningskort for de personer der er på lejekontrakten.
Stk. 2.  Beboerkortet bruges som ID i forbindelse med fællesmøde, generalforsamling, indmeldelse i grupper, salg/leje på beboerkontoret, samt som nøgle til gruppelokaler.
Beboerkortet mister sin gyldighed ved fraflytning eller ved restance i huslejebetalingen.

§4  Afdelingsbestyrelsen kan på et afdelingsbestyrelsesmøde, hvor mindst 2/3 af afdelingsbestyrelsen er fremmødt, for en tidsbegrænset periode forbyde et medlem at gøre brug af en eller flere af beboerforeningens aktiviteter eller faciliteter, såfremt dette medlem i beboerforeningssammenhæng har optrådt til alvorlig gene for andre medlemmer eller misbrugt beboerforeningens aktiviteter eller faciliteter. Et forbud kan ankes på næstkommende fællesmøde.
Afdelingsbestyrelsen kan dog aldrig formene et medlem adgang til generalforsamlingen eller fællesmødet, og medlemmet vil under alle omstændigheder have ret til at fremføre sin sag på det følgende ordinære afdelingsbestyrelsesmøde.
Er pågældende medlem valgt til et tillidshverv må forbuddet ikke have til konsekvens, at han/hun hindres i at udøve dette hverv. Såfremt en eller flere af afdelingsbestyrelsesmedlemmerne er medlem af pågældende gruppe kan disse ikke deltage i beslutningen.
Under særligt skærpede forhold kan beboeren ekskluderes som medlem fra beboerforeningen. En eksklusion kan prøves på næstkommende generalforsamling.
Beslutningen om et forbud eller eksklusion skal straks meddeles alle parter skriftligt.

§5 Ethvert medlem kan vælges til beboerforeningens funktioner, og enhver kan genvælges, med mindre at der er truffet afgørelser om andet. Kandidaten skal ved nyvalg være til stede. Ved genvalg er skriftligt tilsagn om opstilling tilstrækkeligt, og sidestilles med personlig tilstedeværelse.

§6 Foreningens generelle afstemningsprincip er almindeligt stemmeflertal og håndsoprækning.
Stk. 2. Når mindst 1/3 af de tilstedeværende kræver det, skal der være skriftlig afstemning.
Stk. 3.  Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4.  I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget og kan tages op igen på fremtidige dagsordner.
Stk. 5.  Personvalg afgøres altid ved skriftlig afstemning.
Stk. 6.  I tilfælde af stemmelighed ved personvalg foretages omvalg mellem de personer, der har stemmelighed.

Regnskabsår

§7  Foreningens regnskabsår er perioden fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet skal foreligge senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb.
Regnskabet skal foretages af en uafhængig og udenfor Morbærhaven boende bogholder. Afdelingsbestyrelsen har til ansvar at ansætte en sådan bogholder.
Regnskabet udsendes sammen med dagsorden og mødeindkaldelse til marts-fællesmødet.

Generalforsamlingen

§8  Ordinær generalforsamling afholdes i september måned, parallelt med Morbærhavens afdelingsmøde.
Stk. 2. Varsling af generalforsamlingen med angivelse af dato skal ske med mindst 4 ugers varsel.
Stk. 3.  Forslag til dagsorden skal være skriftligt indleveret senest 14 dage før generalforsamlingen. Indleveringen skal ske via mail til gf@aub.dk.
Stk. 4.  Indkaldelse med dagsorden skal være samtlige beboere i hænde 7 dage før generalforsamlingen.
Stk. 5.   Ændringsforslag skal være bestyrelsen i hænde senest ved mødets påbegyndelse.
Stk. 6.  Alle beboere skal for at deltage i generalforsamlingen kunne vise gyldig legitimation i form af gyldigt beboerkort eller huslejekvittering for november i forbindelse med lejekontrakt/boligtilladelse/fremlejekontrakt.
Stk. 7. Formålet med generalforsamlingen er bl.a. en evaluering af beboerforeningens aktiviteter, samt at fastsætte budget for det kommende år.
Stk. 8. Ved digitale generalforsamlinger og fællesmøder oprettes der en mulighed for at stemme digitalt, på en måde der sikrer det er den enkelte beboer der stemmer.

§9  Dagsorden til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af ordstyrer.
 • Valg af to referenter eller den ansatte sekretær.
 • Valg af fire personer til stemmeudvalg.
 • Godkendelse af dagsorden.
 • Fastsættelse af rammebeløb til afdelingsbestyrelsen og andre rammebeløb.
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Valg til tillidsposter.

  (Tillidsposter  i Beboerforeningen Morbærhaven omfatter bestyrer og anden-bestyrer for Den Våde Høne, samt redaktør for Det Sædvanlige Fis)

§10   Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når afdelingsbestyrelsen finder anledning til det, eller når mindst 8 pct. af medlemmerne af foreningen ønsker et angivet emne behandlet, eller når en tidligere generalforsamling har truffet beslutning herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for den ekstraordinære generalforsamling samt dagsorden.

Fællesmødet

§11  Fællesmødet afholdes 2. søndag i marts, juni og december kl. 14:00.
Stk. 2. Alle møder er beslutningsdygtige, hvis de er korrekt indkaldt, se §11, stk. 10.
Stk. 3.  Fællesmødet kan bevilge penge til grupperne, når det på fællesmødet er blevet godtgjort, at der inden for rammerne af foreningens økonomi er plads til bevillingen.
Stk. 4.  Bevillingsansøgningerne skal være offentliggjort online på www.aub.dk og indeholde formål, løbetid og budget.
Stk. 5.  Afdelingsbestyrelsen skal på marts fællesmødet redegøre for hvilke beløb, der kan afsættes til bevilling.
Stk. 6.  Bevillingsforslag forkastes automatisk, hvis ansøgeren ikke er repræsenteret på mødet.
Stk. 7.  Økonomisk forpligtende forslag (f.eks. gruppeansøgninger) skal være optrykt på dagsordenen.
Stk. 8.  Der kan ikke tages beslutninger under punktet Eventuelt.
Stk. 9.  Fællesmødet er foreningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne.
Stk. 10.  Fællesmødet indkaldes af afdelingsbestyrelsen. Skriftlig indkaldelse med dagsorden udsendes  online på www.aub.dk senest en uge før fællesmødet.
Stk. 11.  Forslag til behandling på fællesmødet skal sendes til afdelingsbestyrelsen på mail (fm@aub.dk) senest 14 dage før.

§12 Dagsorden til fællesmødet skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af ordstyrer.
 • Valg af referent eller den ansatte sekretær.
 • Valg af to stemmetællere.
 • Godkendelse af dagsorden og referat, samt af eventuelt generalforsamlingsreferat.
 • Nyt fra:
  • Kontorudvalget
  • The Estate Board
  • AUB
  • Grupperne
 • Eventuelt
 • Evaluering af mødets indhold og forløb.

Stk. 2.  Punkter opført enkeltvis på dagsorden skal under afstemning hver for sig. Bevillingsansøgninger opføres som selvstændigt dagsordenspunkt.
Stk. 3.  Dagsorden til marts-fællesmøde skal indeholde “Godkendelse af regnskaber”.    

§13  Fællesmødet er den eneste myndighed, som kan træffe beslutninger, der binder foreningen økonomisk og politisk mellem generalforsamlingerne.

Stk. 2.  Undtagelsesvis kan afdelingsbestyrelsen mellem fællesmøderne foretage uopsættelige økonomiske beslutninger til sikring af den daglige drift af beboerforeningen ud over det af generalforsamlingen fastsatte rammebeløb. Sådanne beslutninger kan kun tages, såfremt hele afdelingsbestyrelsen er enig om det. Beslutningen skal forelægges førstkommende fællesmøde til orientering.

Stk. 3.  Afdelingsbestyrelsen har imellem fællesmøderne en dispensationspulje til at hjælpe grupperne. Puljens størrelse fastsættes på marts fællesmødet. Puljen kan bruges til grupper, der akut mangler penge. Ansøgninger skal laves som et detaljeret budget og indsendes som separat punkt på et afdelingsbestyrelsesmøde. Afdelingsbestyrelsen kan afvise en ansøgning såfremt det vurderes at ansøgningen skal på et fællesmøde.

Tegningsregler

§14 Afdelingsbestyrelsen nedsætter et kontorudvalg som består af mellem en til tre medlemmer af afdelingsbestyrelsen samt en af AUB ansat bestyrer. Disse tegner foreningen økonomisk. Bestyreren er medlem af kontorudvalget på lige fod med medlemmerne af afdelingsbestyrelsen. Kontorudvalget kan råde over betalingskort og har ret til, på foreningens vegne, at disponere over foreningens konti i pengeinstitutter, såfremt mindst to medlemmer af kontorudvalget godkender betalingerne, herunder udbetalinger via netbank.

Stk. 2.  Banken vil ved ny bestyrer eller kontorudvalgsmedlem modtage referat fra afdelingsbestyrelsesmødet og fuldmagtblanket underskrevet af alle de deltagende, siddende medlemmer af afdelingsbestyrelsen. Af referatet vil fremgå de siddende medlemmer, samt hvem der sidder i kontorudvalget.

§15 Suspendering af personer valgt til tillidsposter kan kun ske på fællesmøde.
Stk. 2. Fratræder eller suspenderes et medlem midt i en valgperiode, overdrages medlemmets arbejdsopgaver til en person konstitueret af afdelingsbestyrelsen, indtil det på førstkommende fællesmøde kan overdrages officielt til en nyvalgt person.
Stk. 3.  Suspenderinger skal indgå i den udsendte dagsorden og kan altså ikke sættes på dagsordenen efter denne er offentliggjort.

§16 Der må ikke afholdes andre møder i beboerforeningen samtidig med fællesmødet eller generalforsamlingen, og andre aktiviteter må kun finde sted, hvis fællesmødet/generalforsamlingen ikke forstyrres heraf.

The Estate Board

§17  Beboerforeningens daglige drift og repræsentation forestås af afdelingsbestyrelsen.

Afdelingsbestyrelsen varetager kollektivt følgende opgaver:

 • Formidling af kontakt mellem beboerforeningen og beboerne,  AUBs administration og afdelingsbestyrelsen.
 • Kontakt til instanser og foreninger uden for Morbærhaven, som beboerforeningen er medlem af eller har samarbejde med.
 • Afdelingsbestyrelsen varetager beboerforeningens sekretariatsfunktioner, administration af og tilsyn med nøglesystemet.
 • Afdelingsbestyrelsen er ansvarlig for udsendelsen af indkaldelse til fællesmødet og generalforsamlingen, samt udarbejdelse af dagsordener.
 • Afdelingsbestyrelsen udarbejder skriftlig beretning til generalforsamlingen og fællesmødet.
 • Afdelingsbestyrelsen udsender senest 2 måneder efter generalforsamlingen en revideret udgave af foreningens vedtægter.

Stk. 2.  Afdelingsbestyrelsen kan på et afdelingsbestyrelsesmøde, med mindst 2/3 af afdelingsbestyrelsen fremmødt, suspendere en tillidsvalgt indtil næstkommende fællesmøde, såfremt den tillidsvalgte i beboerforeningssammenhæng, har optrådt til alvorlig gene for andre beboere eller misbrugt beboerforeningens aktiviteter eller faciliteter. Suspenderingen skal derefter, som et selvstændigt punkt på næstkommende fællesmødes dagsorden, for at kunne besluttes som værende gyldig, jævnfør §15 stk. 2.

Den Våde Høne

§18 Foreningen Beboerværtshuset Den Våde Høne drives af Bargruppen på vegne af Beboerforeningen Morbærhaven.

Ansvarshavende redaktør for Det Sædvanlige Fis

§19 Redaktøren vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen og er ansvarlig i henhold til presselovens bestemmelser. Redaktøren er ansvarlig for at samle en redaktion til fremstilling af Det Sædvanlige Fis.

Beboerbladet Det Sædvanlige Fis

§20 Beboerforeningen driver et gratis medie, for hvilket der gælder:

Det Sædvanlige Fis skal optage flg. indlæg:

 • Officielle bestyrelsesreferater
 • Fællesmødedagsorden
 • Fællesmødereferat
 • Generalforsamlingsreferat
 • Mødeoversigt

Alle beboerindlæg skal optages. Anonyme indlæg optages, når ophavspersonen er kendt af redaktøren.

Redaktøren har myndighed til at forkorte beboerindlæg, når dette anmærkes som redaktionel note i forbindelse med indlægget.

Det er tilladt beboerforeningens grupper at bringe meddelelser og annoncer i bladet, når dette sker på ansvar af og med navns nævnelse af en beboer.

Stk. 2.  Alle rettigheder til originalbidrag til Det Sædvanlige Fis tilhører ophavsmanden. Ved at indsende bidraget til redaktionen har ophavsmanden dog givet redaktionen tilladelse til, at den kan aftrykke bidraget i Det Sædvanlige Fis uden begrænsninger og uden vederlag.

Grupper

§21 Fællesmødet nedsætter grupper, for hvilke der gælder:

 • Adgang til beboerforeningens faciliteter opnås ved indgåelse af en, for faciliteten, særskilt brugsaftale.
 • Ethvert medlem af foreningen kan foreslå dannelsen af en gruppe.
 • Gruppens oprettelse under foreningen sker som dagsordenspunkt på fællesmødet.
 • Gruppen vælger en eller flere kontaktpersoner, som er kontaktled til afdelingsbestyrelsen og øvrige beboere.
 • Kontaktpersoner skal godkendes på næstkommende fællesmøde.
 • Grupper har pligt til, så vidt muligt, at orientere om mødetidspunkter og aktiviteter på fællesmødet.
 • Grupper har pligt til at beskrive gruppens formål og aktiviteter, samt hvornår der afholdes faste gruppemøder.
 • Fællesmødet kan fratage grupper rammebeløb helt eller delvist, hvis det vurderes, at gruppen forsømmer sit arbejde.
 • Fællesmødet kan vedtage retningslinjer for de af fællesmødet nedsatte grupper, når dette er angivet som punkt på dagsordenen.
 • Tildeling af rum til en eller flere grupper sker som dagsordenspunkt på fællesmødet.
 • Det er ikke tilladt for beboerforeningens grupper at have indtægter, opkræve kontingent og lign., som tilfalder gruppens egne medlemmer personligt. Et eventuelt overskud i gruppen skal tilfalde beboerforeningen ved gruppens nedlæggelse.
 • De pengebeholdninger, som en gruppe har oparbejdet, kan der kun disponeres over via beboerforeningen.
 • Det er kontorudvalget, som bestemmer, hvilke grupper, der må arbejde med en pengebeholdning.
 • Enhver genstand, som en gruppe har brugt i sit virke og som er købt for tilskud givet af beboerforeningen eller for gruppens egen indtjening, skal afleveres tilbage til beboerforeningen ved nedlæggelse af gruppen.

§22 Fællesmødet kan indstille, at en gruppe nedlægges. Derefter skal gruppens nedlæggelse drøftes på et afdelingsbestyrelsesmøde. Dette møde indkaldes særskilt. Af annonceringen skal det fremgå, at nedlæggelsen af pågældende gruppe overvejes.

Kontaktpersoner for gruppen skal skriftligt have samme besked mindst en uge før det pågældende afdelingsbestyrelsesmøde.

Næste fællesmøde kan herefter nedlægge gruppen. Såfremt en gruppe er enig om det kan den dog selv sætte nedlæggelse af gruppen på dagsordenen til fællesmødet umiddelbart. Hvis en gruppe har en rammebevilling, bortfalder denne automatisk ved nedlæggelsen. Efter nedlæggelse af en gruppe kan fællesmødet pålægge gruppens medlemmer, at de rydder et evt. gruppelokale.

Generelt

§23 Ændringer af beboerforeningens vedtægter sker som punkt på dagsordenen til generalforsamlingen. Ændringsforslagene skal foreligge med dagsordenen.

§24 Der gælder rygeforbud i samtlige af beboerforeningens.

§25 Generalforsamlingen kan melde Morbærhaven ind i foreninger, når dette er varslet som punkt på dagsordenen i henhold til regler for indkaldelse.

Stk. 2. Udmeldelse af foreninger, som Morbærhaven er medlem af, kan kun ske på generalforsamlingen, og kun når det er varslet som punkt på dagsordenen i henhold til regler for indkaldelse.

§26 Opløsning af foreningen sker som dagsordenspunkt på generalforsamlingen med fremmøde af mindst 25 % af beboerne i Morbærhaven. Med færre fremmødte kan disse indkalde til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse tidligst 14 dage efter, hvor de fremmødte kan opløse foreningen.

§27 Anvendelse af foreningens midler bestemmes af den opløsende generalforsamling.

Sidst ændret på generalforsamling søndag d. 12. november 2023.