The Bar Group

Statutes
Vedtægterne er sidst ændret på ekstraordinær generalforsamling den: 16-02-2023 

Vedtægter for foreningen Beboerværtshuset Den Våde Høne

Oversigt

Kapitel 1 – Formål

Kapitel 2 – Generalforsamlingen

Kapitel 3 – Bestyrelse og repræsentation

Kapitel 4 – Tegningsregler

Kapitel 5 – Bevillingshaver

Kapitel 6 – Medlemskab

Kapitel 7 – Bemanding

Kapitel 8 – Regnskab

Kapitel 9 – Løn og kompensation

Kapitel 10 – Drift

Kapitel 11 – Åbningstider og adgangsbetingelser

Kapitel 12 – Karantæne

Kapitel 13 – Ændring af vedtægter

Kapitel 14 – Generelt

Kapitel 1 – Formål

§1 I Albertslund Ungdomsboliger etableres i Center 1 (Morbærhaven 85, 1. sal) Beboerværtshuset Den Våde Høne.
Stk. 2 Formålet med Beboerværtshuset Den Våde Høne, er at styrke sammenholdet, det sociale liv samt kulturelle oplevelser, hos beboerne i Morbærhaven.
Stk. 3 Beboerværtshuset Den Våde Høne er datterforening til, og drives på vegne af, Beboerforeningen Morbærhaven, men med eget formål og egne vedtægter.

Kapitel 2 – Generalforsamlingen

§2 Ordinær generalforsamling afholdes den 2. søndag, i november måned sideløbende med generalforsamlingen for Beboerforeningen Morbærhaven.
Stk. 2 Varsling af generalforsamlingen med angivelse af dato skal ske i de to seneste udgaver af Beboerforeningen Morbærhavens beboerblad Det Sædvanlige Fis.
Stk. 3 Forslag til dagsorden skal være skriftligt indleveret senest 21 dage før generalforsamlingen. Indleveringen skal ske via mail til gf@aub.dk.
Stk. 4Indkaldelse med dagsorden, samt skriftlige beretninger fra bestyrerne og afdelingsbestyrelsen, skal være samtlige medlemmer i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
Stk. 5Alle medlemmer skal, for at deltage i generalforsamlingen, kunne vise gyldig legitimation i form af huslejekvittering for november eller gyldigt beboerkort.
Stk. 6 Formålet med generalforsamlingen er bl.a. en evaluering af foreningens årlige resultater, samt valg af bestyrer og anden bestyrer.
Stk. 7 Ved digitale generalforsamlinger oprettes der en mulighed for at stemme digitalt, på en måde der sikrer at det er det enkelte medlem der stemmer.

§3Dagsorden til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af ordstyrer og referent.
 • Valg af fire personer til stemmeoptælling.
 • Godkendelse af dagsorden.
 • Beretning fra bestyreren.
 • Valg af tillidspersoner; bestyrer og anden bestyrer.
 • Fastsættelse af timetal og lønsats for lønnede tillidspersoner og bartendere.

§4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes når afdelingsbestyrelsen, i samarbejde med bestyrerne, finder anledning til det, eller når mindst 8 pct. af medlemmerne af foreningen ønsker et givet emne behandlet, eller når en tidligere generalforsamling har truffet beslutning herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for den ekstraordinære generalforsamling samt dagsorden.

Kapitel 3 – Bestyrelse og repræsentation

§5 Beboerværtshuset Den Våde Høne bestyrelse og repræsentation forestås af Morbærhavens afdelingsbestyrelse, valgt på boligafdelingens årlige afdelingsmøde.
(Se vedtægter for almenboligselskabet Albertslund Ungdomsboliger, https://aub.dk/boligselskabsvedtaeger)

Afdelingsbestyrelsen varetager kollektivt følgende opgaver:

 • Afdelingsbestyrelsen varetager beboerværtshusets sekretariatsfunktioner.
 • Afdelingsbestyrelsen udarbejder i samarbejde med bestyrerne en skriftlig beretning til generalforsamlingen.
 • Afdelingsbestyrelsen udsender i samarbejde med bestyrerne senest 2 måneder efter generalforsamlingen en revideret udgave af foreningens vedtægter.

Kapitel 4 – Tegningsregler

§6 Beboerværtshuset Den Våde Høne, tegnes økonomisk af de til enhver tid valgte bestyrere i forening med kontorudvalget under Morbærhavens afdelingsbestyrelse. Disse har ret til på foreningens vegne at disponere over Beboerværtshuset Den Våde Hønes konti i pengeinstitutter, såfremt et minimum af to medlemmer af kontorudvalget godkender betalingerne, herunder udbetalinger via netbank.
Stk. 2 Økonomisk forpligtende aftaler skal forelægges til godkendelse hos afdelingsbestyrelsen.

Kapitel 5 – Bevillingshaver

§7 Den Våde Hønes bestyrer vælges jf. §2 stk. 6.
Stk. 2 Generalforsamlingen vælger mindst en, højst to, bevillingshavere der fungerer som bestyrer og anden bestyrer for baren. Valgperioden er 1 år.
Stk. 3 Kandidater til bestyrer og anden bestyrer posterne udpeges af de frivillige i beboerværtshuset på et forudgående møde der annonceres senest 14 dage før.
Stk. 4 I tilfælde af, at én af bestyrerne fratræder midt i en valgperiode, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling i Beboerværtshuset Den Våde Høne med dagsorden om valg af ny bestyrer. Såfremt der ikke er mindst én bestyrer, indstilles barens aktiviteter indtil en sådan kan vælges.
Stk. 5 Banken vil ved bestyrerskifte, eller ændring i konstituering af afdelingsbestyrelsens kontorudvalg, modtage referat fra det konstituerende afdelingsbestyrelsesmøde.

§8 Beboerværtshuset Den Våde Høne drives af min. 1 bestyrer.
Stk. 2 Det bør tilstræbes, at der til enhver tid er to bestyrere.
Stk. 3 Bestyreren og anden bestyreren kan, hvis dette skønnes nødvendigt, holde særskilte møder.
Stk. 4 Disse møder vil være åbne for alle medlemmer af foreningen.

§9 Bestyrerne skal være fyldt 21 år, eller, hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, 18 år.
Stk. 2 Kandidater til bestyrer- og anden bestyrer posterne vælges af værtshusets frivillige.
Stk. 3 For kandidater til ovennævnte poster gælder det, at de skal være aktive medlemmer af foreningen. De skal have overstået den i §13 omtalte prøveperiode.

§10 Ved fratrædelse skal den tidligere bestyrer oplære den nyvalgte i en periode på 30 dage fra dennes tiltrædelse.

§11 Bestyrerne har til opgave at varetage følgende områder/opgaver:

 • Bevillingen
 • Økonomi
 • Indkøb
 • Dataansvar
 • Vedligeholdelse af lokaler/inventar

Kapitel 6 – Medlemskab

§12 Foreningens medlemmer udgøres af samtlige beboere i Morbærhaven som er i besiddelse af gyldig lejekontrakt eller bor i en fremlejet lejlighed. Personer der bor, med folkeregister adresse i Morbærhaven, uden at være på lejekontrakten kan meldes ind i beboerforeningen, mod at der fremadrettet betales kontingent til Beboerforeningen Morbærhaven.
Beboerkort udstedes af Albertslund Ungdomsboliger.
Stk. 2 Beboerkortet kan bruges som ID i forbindelse med generalforsamling.
Beboerkortet mister sin gyldighed ved fraflytning eller ved restance i huslejebetalingen.

§13 Ethvert medlem kan vælges til Beboerværtshuset Den Våde Hønes funktioner, og enhver kan genvælges, med mindre, at der er truffet afgørelser om andet på en forudgående generalforsamling. Posterne som bestyrer og anden bestyrer kan maksimalt bestrides i en periode á 4 år. Kandidaten skal ved nyvalg være til stede. Ved genvalg er skriftligt tilsagn om opstilling tilstrækkeligt, og sidestilles med personlig tilstedeværelse.

Kapitel 7 – Bemanding

§14 Beboerværtshusets bemanding udgøres af bestyrerne og bartenderne – herefter kaldet bargruppen – som alle skal være fyldt 18 år. Foruden bestyrerne skal mindst et medlem af bargruppen opfylde betingelserne for at drive værtshus, dvs. være fyldt 21 år eller, hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, 18 år.

§15 Kun beboere i Morbærhaven kan være bartender på beboerværtshuset.
Stk. 2 Såfremt en bartender i beboerværtshuset fraflytter Morbærhaven, kan der ved ansøgning hos afdelingsbestyrelsen dispenseres fra forholdet i §15 i op til 4 år.

§16 Bargruppen holder ugentligt gruppemøde. Medlemmer af foreningen har adgang til møderne.
Stk. 2 Bargruppen fastsætter dagsorden for møderne senest 1 dag før mødet.
Stk. 3 Dagsorden udsendes senest 24 timer inden mødet.
Stk. 4 Bargruppen kan beslutte at personsager, drøftes for lukkede døre.

§17 Ønsker en person at melde sig ind i bargruppen, skal denne deltage på et offentliggjort møde.

§18 Et medlem af bargruppen optages i en prøveperiode på 3 måneder. Når denne prøveperiode er overstået, beslutter bestyrerne om medlemmet skal fortsætte i bargruppen.
Stk. 2 Senest 14 dage efter prøveperiodens start, skal et prøvemedlem fremvise straffeattest til de ansvarlige bestyrere.

§19 Alle medlemmer af bargruppen deltager aktivt i barens driftsopgaver, herunder bemanding, indkøb, administrative opgaver mv.
Stk. 2 Et aktivt medlem defineres ved at opfylde et aktivitetskrav, fastsat af bestyreren og anden bestyrer på et offentliggjort gruppemøde. Såfremt man som medlem ikke opfylder aktivitetskravet indenfor en given tidsramme, bestemt af bestyreren og anden bestyreren, vil medlemmet øjeblikkeligt blive suspenderet fra gruppen. Det tidligere medlem kan dog på lige fod med andre senere søge om genoptagelse i gruppen, dog med fornyet prøveperiode.
Stk. 3 Ændringer af aktivitetskravet skal varsles en måned inden ikrafttrædelse.

§20 Såfremt en gæst i beboerværtshuset ønsker at klage over bargruppen og/eller et af dens medlemmer, skal sagen tages op med bestyrerne. Opnås der her ikke enighed, skal sagen behandles af Morbærhavens afdelingsbestyrelse.

§21 Ethvert medlem kan stille mistillid til ét af gruppens medlemmer eller bestyrerne. Dette skal fremgå som et punkt på dagsorden til et offentliggjort gruppemøde.
Stk. 2 Hvis 2/3 af hele gruppen stemmer for, medfører dette øjeblikkelig ekskludering fra bargruppen.
Stk. 3 Et medlem kan anke ekskluderingen til Morbærhavens afdelingsbestyrelse.
Stk. 4 Morbærhavens afdelingsbestyrelses afgørelse kan ankes til endelig afgørelse på Beboerforeningen Morbærhavens fællesmøde.

§22 Bestyrerne kan ekskludere et medlem af bargruppen med øjeblikkelig virkning, hvis denne med forsæt eller ved grov uagtsomhed overtræder loven eller de deraf følgende bestemmelser, hvis denne gør sig skyldig i grov eller ofte gentagen forsømmelse eller hvis mindst 2/3 af gruppens medlemmer ønsker dette. Stk. 2 Såfremt et medlem ønsker det, kan sagen ankes på førstkommende afdelingsbestyrelsesmøde. Morbærhavens afdelingsbestyrelses afgørelse kan ankes til endelig afgørelse på Beboerforeningen Morbærhavens fællesmøde.
Stk. 3 Hvis et medlem af bargruppen udebliver uden afbud fra tre på hinanden følgende møder, kan dette medlem ekskluderes af gruppen.
Stk. 4 Bestyrerne kan ekskludere et medlem af bargruppens vagtrotation, hvis dette skønnes nødvendigt. Der skal dog begrundes skriftligt og med rimelig grund.

§23 Udmeldelse sker på bargruppens gruppemøder, eller ved personlig kontakt til bestyrerne.

Kapitel 8 – Regnskab

§24 Regnskabet føres af en, af foreningen, ansat ekstern bogholder i henhold til gældende relevante lovbestemmelser.
Stk. 2 Bogholder forelægger senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb, den 31. december, et revideret årsregnskab. Revision af regnskaberne skal foretages af en uafhængig og uden for Morbærhaven boende revisor. Bestyrerne og afdelingsbestyrelsens kontorudvalg kan af generalforsamlingen få fuldmagt til i enighed at ansætte en sådan.
Stk. 3 Regnskabet skal udsendes sammen med mødeindkaldelse til Beboerforeningen Morbærhavens fællesmøde i april, der skal godkende regnskabet.
Stk. 4 Bogholderen skal forelægge halvårsbalance i beboerbladet Det Sædvanlige Fis.

§25 Beboerværtshuset Den Våde Høne, under Beboerforeningen Morbærhaven, kører med egen økonomi, det vil sige, at Beboerværtshuset Den Våde Høne selv skal betale for vareindkøb, driftsomkostninger, nyanskaffelser, arrangementer mv. Beboerværtshuset Den Våde Høne må ikke udbetale overskud og skal ikke drives med henblik på at give overskud, dog skal der stå et vist beløb til dækning af driftsomkostninger og uforudsete udgifter.
Stk. 2 Den Våde Høne kan under særlige omstændigheder ansøge om driftstilskud hos Beboerforeningen Morbærhaven. Ansøgning om driftstilskud skal ansøges som rammebevilling på beboerforeningens generalforsamling.
Stk. 3 Beboerværtshuset Den Våde Høne skal på Beboerforeningen Morbærhavens fællesmøde i oktober fremlægge budget for det kommende år til godkendelse.
Stk. 4 I tilfælde af lukning overtager beboerforeningen såvel eventuelt overskud som eventuel gæld.

Kapitel 9 – Løn og kompensation

§26 Løn og timetal til de enkelte gruppemedlemmer fastsættes af generalforsamlingen. Denne løn betales af Beboerværtshuset Den Våde Hønes indtægter.

§27 Bargruppen forestår den daglige drift af Beboerværtshuset Den Våde Høne i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser mv. og hermed forenelige anvisninger, som måtte blive givet af foreningens generalforsamling. Kontorudvalget under Morbærhavens afdelingsbestyrelse kan, hvis der er mistanke om vedtægtsstridige eller kriminelle handlinger, gøre indsigelser.

§28 Bestyrerne deltager i udførelsen af de samme arbejdsopgaver som de øvrige medlemmer af bargruppen.

§29 Bargruppens beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.

Kapitel 10 – Drift

§30 I prisfastsættelser skal bargruppen arbejde for at ramme et studievenligt niveau.

§31 Bargruppens medlemmer sørger på skift for åbning/lukning af baren samt, at restaurationslovens bestemmelser bliver overholdt.

§32 Bargruppens medlemmer, som er på vagt, fører kontrol med indgangen i henhold til kapitel 11, ”Åbningstider og adgangsbetingelser”.

§33 Bargruppens medlemmer, som er på vagt, forestår udsalget.

§34 Nærmere regler for de under “Drift” omhandlede punkter fastsættes af bestyrerne og findes i driftshåndbogen.

Kapitel 11 – Åbningstider og adgangsbetingelser

§35 Bargruppens medlemmer fastsætter indgangsproceduren, jvf. nedenstående.

§36 Der er kun adgang for beboere med beboerkort og for disses personlige gæster, når de er i følgeskab. Gæster skal forevise gyldig legitimation.
Stk. 2 Indehaveren af beboerkortet er ansvarlig for sine gæsters opførsel.
Stk. 3 Bargruppen og Afdelingsbestyrelsen fastsætter antallet af gæster, som hver beboer med gyldigt beboerkort kan medbringe. Der vil i særlige tilfælde kunne dispenseres fra det fastsatte antal.
Stk. 4 Ved særlige kulturelle arrangementer kan der dog være åben adgang, ved godkendelse fra Afdelingsbestyrelsen.

§37 Bartenderne har ret og pligt til at reagere over for personer, som ved medvirken til overtrædelse af Restaurationslovens §29 stk. 1 og §32 stk. 2 eller anden overtrædelse der kan påføre bevillingshaveren og vagter strafansvar, og nægte dem adgang.
Stk. 2 Ved brud på ovenstående skal den ansvarlige bestyrer informeres på skrift.

Kapitel 12 – Karantæne

§38 Overtrædelser af Bargruppens regler sanktioneres og kan i grovere tilfælde anmeldes til politiet.
Stk. 2 Bestyrerne har til opgave at indsamle vidneudsagn m.m. til overdragelse til behandling hos afdelingsbestyrelsen.
Stk. 3 Afdelingsbestyrelsen udsteder midlertidig karantæne indtil sagen er færdigbehandlet.
Stk. 4 Bartenderne vil være bekendt med navn, fødselsdag og evt. adresse, samt tid for karantænen. Ingen anden oplysning vil bartenderne være bekendt med.

§39 Ved udstedelse af karantæne underrettes den registrerede skriftligt herom.

Kapitel 13 – Ændring af vedtægter

§40 Vedtægterne vil kunne ændres på foreningens årlige generalforsamling.

Kapitel 14 – Generelt

§41 Der gælder rygeforbud Beboerværtshuset Den Våde Hønes lokaler med undtagelse af lokaler hvortil der er opført rygekabiner.

§42 Generalforsamlingen kan melde Beboerværtshuset Den Våde Høne ind i foreninger, når dette er varslet som punkt på dagsordenen i henhold til regler for indkaldelse.

Stk. 2 Udmeldelse af foreninger, som Beboerværtshuset Den Våde Høne er medlem af, kan kun ske på generalforsamlingen, og kun når det er varslet som punkt på dagsordenen i henhold til regler for indkaldelse.

§43 Opløsning af foreningen sker som dagsordenspunkt på generalforsamlingen med fremmøde af mindst 25 % af beboerne i Morbærhaven. Med færre fremmødte kan disse indkalde til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse tidligst 14 dage efter, hvor de fremmødte kan opløse foreningen.

Stk. 2 Anvendelse af foreningens midler bestemmes af den opløsende generalforsamling.