The Ceramics Workshop

Group description

Keramikgruppen holder til i kælderen af center 4. I keramiklokalet findes drejeskiver og en elektrisk keramikovn. I keramiklokalet arbejdes der mest med stentøj, men ovnen har også været brugt til f.eks. glasarbejder og lertøj.

Keramikgruppen kan kontaktes på mail: keramik@aub.dk

Statutes
§1 Formålet med Keramikgruppen er at stille et passende lokale til rådighed for beboere i Morbærhaven, hvori der forefindes de fornødne værktøjer til at lave keramik. Gruppen har til huse i keramiklokalet i kælderen under center 4.

§2 Enhver beboer i Morbærhaven kan blive medlem af gruppen, ved at møde op på til et officielt gruppemøde.
Stk. 2: Et officielt møde dækker over følgende:

  1. Det månedlige møde, den 2. mandag i måneden kl. 19:00 i Fællessalen. Dette er annonceret i Det Sædvanlige Fis via kalenderen.
  2. Alle kurser og tilsvarende. Disse er besluttet på gruppens møder og bliver annonceret i gruppens Facebookgruppe og eventuelt på mail, hvis medlemmer ikke måtte have tilknytning til Facebook. De er som udgangspunkt kun åbne for medlemmer, der har været på et officielt månedligt møde.
  3. Officielle arbejdsdage og officielle leg-med-ler-dage. Disse aftales enten på det månedlige møde eller i facebookgruppen og er åbne for beboere, der endnu ikke har opnået medlemsstatus. Det aftales med kontaktpersonen, hvis man ønsker at deltage. Et officielt møde dækker ikke over følgende: Alle typer større som mindre samlinger, med karakter af kursus, arbejdsdag eller leg-med-ler-dag, som ikke er aftalt i god tid på enten et officielt møde eller i Facebookgruppen/via mail.

Stk. 3: Alle medlemmer af keramikgruppen kan få en nøgle til gruppens lokaler, når de har deltaget i tre
møder, som nævnt i stykke 2, i løbet af 4 sammenhængende måneder. Fravær fra møder, uden afbud enten personligt til kontaktpersonen, via mail eller i Facebookgruppen senest 5 minutter før mødets start, 3 gange i træk, medfører at nøglen kan lukkes. Dette sker aldrig uden information herom. I så fald at nøglen lukkes, kan nøgleadgang opnås igen på samme vis som før. Gives afbud, kan man udeblive fra de officielle møder i maksimalt et halv år, før nøglen på samme vis vil kunne lukkes. Også her informeres der om dette og nøgleadgangen vil kunne genopnås på normal vis.

Stk. 4: Et medlem uden nøgle kan blive lukket ind i gruppens lokale af et nøglebærende medlem. Det
nøglebærende medlem er ansvarlig for brugen af lokalet og skal være tilstede så længe lokalet er i brug. Dog kan man med rimelighed forlade lokalet i et par minutter for at åbne op for medlemmer, gå på WC eller lignende, men forlader man lokalet længere – eller center 4 helt – skal lokalet lukkes ned. Lokalet må aldrig forlades uden at minimum et nøglebærende medlem er til stede, hvis et ikke-nøglebærende medlem er i gang med at betjene ovnen, den elektriske drejebænk eller glasere. Forlader man alligevel lokalet i modstrid med de her nævnte ordensregler, vil man få sin nøgle lukket og man vil have et vist ansvar, hvis der sker skader i lokalet.

Stk. 5: Gruppen opererer ikke med udlånsnøgler og et medlems personlige nøgle må aldrig lånes ud. Låner
man sin nøgle ud, vil den blive lukket og man vil være ansvarlig for hvad der måtte være sket i lokalet, såfremt der opstår skader eller lignende.

Stk. 6: Beboere i Morbærhaven, der ikke er medlemmer af Keramikgruppen og som ønsker at se lokalet uden for de normale møder, skal kontakte kontaktpersonen. Man må ikke lukke op for beboere, der ikke er medlemmer – eller lade dem benytte lokalet på nogen måde – uden at det er aftalt på forhånd med kontaktpersonen. Gør man dette, vil man få lukket ens nøgle og være ansvarlig for eventuelle skader. Folk der ikke bor i Morbærhaven, må som udgangspunkt ikke bruge lokalet, men kan få lov at se det, hvis det er i selskab med kontaktpersonen eller efter klar og forudgående aftale med kontaktpersonen. De samme regler angående nøgle, er gældende herfor.

§3 (alle paragraffer får nyt nummer herefter) Medlemmerne er ved ankomst til lokalet pligtige til at tjekke, om alt er i ordentlig og i forsvarlig stand. Hvis dette ikke er tilfældet, kontaktes gruppens kontaktperson straks og er det ikke muligt at få kontakt med denne, kontaktes afdelingsbestyrelsen. Man opfordres i øvrigt til at sørge for, at lokalet kommer i forsvarlig stand – det vil sige, at man lukker vinduer, slukker maskiner og den slags, der måtte være glemt af den der tidligere har brugt lokalet. Man forventes dog ikke at rydde op eller gøre rent efter andre.

§4 Ved endt brug af lokalet afleveres dette altid i ordentlig stand. Glemmer man at slukke, lukke eller rydde op, kontakter man kontaktpersonen – det kan ske for os alle, men det er bedst at være ærlig. Det gælder også, hvis man kommer til at ødelægge noget. Kontaktpersonen offentliggør ikke en ved navn, hvis man ikke ønsker det.

§5 Gruppens udstyr må først bruges af et medlem af gruppen, når vedkommende er fuldt introduceret til den korrekte brug af udstyret. Dette vurderes af gruppens kontaktperson. Der vil blive holdt brænde-arrangementer, så vi kan brænde sammen, hvor man også vil få mulighed for at lære at betjene ovnen.

§6 Brug af lokalet og udstyret er på eget ansvar og man hæfter for skader der vurderes at skyldes uagtsom opførsel eller brug uden tilladelse fra kontaktpersonen eller eventuelt decideret hærværk og ligegyldighed. Afhængig af skadens karakter, kan man få inddraget nøgle, blive sat i karantæne fra gruppen i en periode eller blive ekskluderet for en periode eller for bestandigt. Disse sager forsøges løst på et gruppemøde, men ønskes det at ekskludere medlemmet for en kortere eller længere periode eller er der tale om erstatningskrav, vil Afdelingsbestyrelsen blive inddraget.

§7 Lokalet skal holdes ryddeligt og derfor skal medlemmerne med jævne mellemrum tage deres færdige ting med hjem. På aftalte arbejdsdage vil ting der har stået 3 måneder eller mere, og hvilke der ikke foreligger anden aftale omkring, blive smidt ud.

§8 Det forventes at man behandler hinanden, hinandens ting samt lokalet med respekt. Der må derfor ikke indtages fødevarer, drikkevarer i åbne beholdere eller ryges. Alkohol er ikke tilladt. Hash og hårdere narkotika og alle former for ulovlige nydelsesmidler ligeså. Bryder man denne paragraf, risikerer man at få lukket sin nøgle eller få karantæne. I det tilfælde af, at man nyder alkohol i lokalet – eller bruger lokalet i alkoholpåvirket tilstand – vil man blive ekskluderet. Dette vil foregå i samarbejde med Afdelingsbestyrelsen. Nyder man narkotika, hash og tilsvarende – eller bruger man lokalet i påvirket tilstand – vil man blive ekskluderet for bestandigt og eventuelt risikere en politianmeldelse. Dette vil ligeledes foregå i samarbejde med Afdelingsbestyrelsen.

Sidst opdateret d. 07.04.2024