Klage- og indstillingsudvalget ved AUB

Vedtægter
Reglerne er sidst ændret på generalforsamlingen i 2010.

§1 Til behandling af klage- og indstillingssager nedsættes et klage- og indstillingsudvalg.
§2 Klage- og indstillingsudvalg har til opgave at behandle konkrete klager over beboeres opførsel med særligt henblik på overtrædelser af ordensreglerne; samt i øvrigt at tilstræbe, at enhver beboer i videst muligt omfang kan tilrettelægge sin tilværelse i Morbærhaven ud fra egne ønsker og behov uden deri at blive generet af andre beboere.
Stk.2 Klage- og indstillingsudvalget har desuden til opgave at behandle ansøgninger om lejlighed i AUB, som ikke kan behandles maskinelt i KKIK’s indstillingssystem.
Stk.3 Klage- og indstillingsudvalgets arbejde udføres under ansvar overfor bestyrelsen og i samarbejde med afdelingsbestyrelsen og administrationen.
§3 Klage- og indstillingsudvalget består af 8 medlemmer, hvor af de 7 medlemmer udpeges af afdelingsbestyrelsen efter ansøgningen. Valgperioden er 1 år fra 1. december til 30. november det efterfølgende år. Endvidere udpeger afdelingsbestyrelsen 1 medlem til udvalget, blandt sin midte.
Afdelingsbestyrelsen og bestyrelsen har aktindsigt i klage- og indstillingsudvalgets arbejde.
Stk.2 Afdelingsbestyrelsen bringer opslag om udpegning af medlemmer til udvalget ved opslag i beboerbladet og på hjemmesiden, i oktober og november. I opslaget anføres at ansøgningsfristen er 2. lørdag i november.
Ved behov kan afdelingsbestyrelsen opslå ledige pladser, som ønskes besat for den resterende del af en valgperiode.
Stk.3 Medlemmerne af klage- og indstillingsudvalget afgår ved udløb af valg perioden. Medlemmer kan genudpeges til en ny valgperiode efter ansøgning.
Stk.4: Afdelingsbestyrelsen vedtager selv kriterierne for optagelse i KNIU.
§4 Klage- og indstillingsudvalget træffer beslutning ved almindelig stemmeflertal, og er beslutningsdygtige, når halvdelen, dog mindst 4, af udvalgets medlemmer er tilstede.
§5 Klage- og indstillingsudvalget har tavshedspligt i forbindelse med behandlingen af sagerne. Medlemmer af klage- og indstillingsudvalget, der er part i en sag, kan ikke deltage i behandlingen af denne.

Klagesager
§6 Klager over beboere rettes til klage- og indstillingsudvalget og afleveres på beboerforeningens kontor.
§7 Det påhviler klage- og indstillingsudvalget at behandle alle navngivne, skriftlige klager fra beboere.
§8 Klage- og indstillingsudvalget behandler klagesager på grundlag af gældende lovgivning og Morbærhavens ordensregler.
§9 En opsigelse kan ikke effektueres uden behandling i klage- og indstillingsudvalget og afdelingsbestyrelsen. Undtaget herfra er manglende indbetaling af leje og, efter afdelingsbestyrelsens retningslinier, overtrædelse af lejekontraktens bestemmelser om indhentning af tilladelse til at have andre boende og forbudet mod at have børn boende.
§10 Grundlaget for opsigelsen skal være gældende lov på området samt de interne regler for Morbærhaven.
§11 Klage- og indstillingsudvalget kan iværksætte foranstaltninger til imødegåelse og forebyggelse af overtrædelser af gældende vedtægter og ordensregler.

Indstillingssager
§12 Ansøgning om lejlighed i AUB foretages via ansøgningsskema på KKIK’s hjemmeside, som skal godkendes af afdelingsbestyrelsen og bestyrelsen.
§13 Ansøgningerne behandles maskinelt i KKIK’s indstillingssystem, der tildeler points efter de af afdelingsbestyrelsen fastsatte kriterier, som skal godkendes af afdelingsbestyrelsen og bestyrelsen.
§14 Klage- og indstillingsudvalget behandler ansøgningerne efter den gældende lovgivning vedrørende almene ungdomsboliger og de retningslinjer som afdelingsbestyrelsen og bestyrelsen fastsætter.
Retningslinjerne for den manuelle behandling er fortrolige.
§15 Klage- og indstillingsudvalgets behandling og beslutninger vedrørende ansøgninger om lejligheder, kan ikke appelleres.
§16 Klage- og indstillingsudvalget har pligt til at give afdelingsbestyrelsen orientering om arbejdet i klage- og indstillingsudvalget, når dette ønskes. Enhver beboer har ret til at indhente oplysninger om klage- og indstillingsudvalgets arbejde igennem afdelingsbestyrelsen, såfremt disse oplysninger ikke drejer sig om konkrete sager.

Ikrafttræden
§17 Disse regler træder i kraft den 01.05.2011 og kan ændres på generalforsamlingen. Ændringerne skal godkendes af AUB’s bestyrelse og Albertslund kommune.