Regler for Ændringer af haver, gange og udearealer

Vedtægter
Følgende procedure anvendes ved ansøgning om tilladelse til ændringer:

§1 Arealet mellem blokkene betegnes som haver eller gange, og er fællesarealer, dvs. at de lejemål der støder op til den pågældende have/gang i fællesskab kan beslutte at lave ændringer her. Hvis en have/gang ønsker at lave om skal nedenstående regler følges.

Ansøgningsproceduren
§2 Der hentes et ansøgningsskema på beboerkontoret eller administrationskontoret.
§3 Der laves 2 skitser, en som viser hvordan der se ud nu, og en der viser området efter ændringerne.
§4 Beboerforeningen kan tilbyde økonomisk støtte. Hvis der søges økonomisk støtte, skal der vedlægges et budget. Der kan søges om halvdelen af totalbeløbet, dog max 1.200 kr.
Stk. 2 Haver og åbne gange kan kun søge om penge til stationære “ting” såsom hegn, planter, bord/bænkesæt o.lign. Økonomisk støtte til ting som er omfattet af positivlisten, jvf. stk. 3, kan umiddelbart udbetales af kontorudvalget uden yderligere godkendelse. Økonomisk støtte til ting der ikke er omfattet af positivlisten skal godkendes af afdelingsbestyrelsen.
Stk. 3 På generalforsamlingen eller fællesmødet vedtages en positivliste over ting til have og åbne gange, som beboerforeningen kan udbetale økonomisk støtte til jvf. §4 stk. 1 uden yderligere godkendelse.
Stk. 4 Lukkede gange kan søge om penge til ting til fællesområdet. Sådanne ansøgninger behandles af afdelingsbestyrelsen.
(senest godkendt på fællesmødet 20/4-2017)
§5 Der skal indhentes underskrift (godkendelse) fra mindst 2/3 af de berørte lejemål.
§6 Ansøgningen afleveres på administrationskontoret i center 2.

Generelt
§7 Det er ikke tilladt at udstykke fælleshaver i mindre parceller, f.eks. ved hjælp af hegn, som går ud mellem to tilstødende lejligheder.
§8 Der kan gives tilladelse til at opstille et læhegn, såfremt at dette er flytbart, dvs. at det ikke er fastgjort i bygningen eller i jorden.
§9 Hegn/læhegn må ikke være højere en 1,8 meter.
§9a: Ved etablering af hegn/plankeværk omkring haven, må man alene vælge mellem 2 faste og 2 levende hegn suppleret af administrationen/haveudvalget.
§9b: Trådhegn må kun bruges når man etablerer levende hegn.
§10 Ændringer må ikke forringe eller skade bygninger eller installationer.
§10a: Der må ikke etableres fast bålsted i haverne. Et evt. bålsted skal være i fad og flytbart. Dette på baggrund af henstilling fra brandmyndighederne. Læs mere hér og hér
§11 Ændringer må ikke være til gene for andre beboere eller AUBs medarbejdere, og må ikke skabe uforholdsmæssig forringelser af adgangsforhold til fællesarealer og gange.
§11a: Stuemøbler såsom, men ikke begrænset til, lænestole og sofaer (polstrede) må ikke bruges som havemøbler. Undtaget specielle endags begivenheder, hvorefter de skal fjernes igen inden 24 timer.
§11b: Cykler må ikke opmagasineres i haverne eller gangene. Scootere og motorcykler MÅ KUN stå på parkeringspladserne.
§11c: Der MÅ IKKE etableres havelåger i haverne. Der skal være mindst en åbning ind til haven på mindst 3 meter. Denne skal være åben til enhver tid. Dette for at lette administrationens arbejde og adgang til haverne.
§11d: Vandhuller må ikke etableres
§11e: Man må ikke benytte tøjsnore i haven. Der skal bruges tørrestativ når man tørrer tøj udendørs ved brug af faste tørresteder.
§11f: Pallemøbler må ikke være/opbygges i haverne.
§12 De faciliteter, hvortil beboerforeningen har ydet tilskud, betragtes som Morbærhavens ejendom og må ikke fjernes fra gangen/haven. Skulle gangen/haven ønske ting fjernet, overlades disse til beboerforeningen.

Behandling af ansøgningerne
§13 Ansøgninger behandles af AUBs haveudvalg. I samarbejde med haveudvalget sørger administrationen for at reglerne bliver overholdt og at buske og træer ikke forvolder skader på bygning og div. installationer.
§14 Haveudvalget behandler ansøgningen med udgangspunkt i de ovennævnte paragraffer, og har i sidste ende vetoret.

Ansvarlighed og sanktioner
§15 De beboere, der har underskrevet ændringsansøgningen, er økonomisk og på anden måde ansvarlig for ændringernes udførelse.
§16 Såfremt disse regler ikke overholdes, kan afdelingsbestyrelsen sende sagen til AUBs bestyrelse, som da må afgøre, om de ansvarlige beboere skal afholde udgifter til reparation og/eller reetablering.

Individuelle ændringer
§17 Administrationen kan godkende opsætning af antenner som er til amatørradio eller lignende, andre former for antenner samt parabolantenner. Opsætning af antenner og paraboler skal ske efter administrationens anvisninger.
§18 Administrationen kan godkende, at der etableres bure eller lignende faciliteter foran en lejligheds stuevinduer efter den pågældende beboers ansøgning, såfremt det etablerede ikke rager ud over tagudhænget, ikke griber ind i bygningerne og ikke kræver byggetilladelse eller anmeldelse til kommunen. Etableringen skal i øvrigt ske efter administrationens anvisninger.
§19 Etableringer efter §17 og §18 skal betales helt af beboeren og kræver ikke underskrift fra andre lejemål. Beboeren er personligt ansvarlig for det etablerede og skal sørge for, at det etablerede fjernes senest ved fraflytning.

Ankemuligheder
§20 Haveudvalgets afgørelser efter nærværende regler kan ankes til AUBs bestyrelse. En anke har opsættende virkning indtil bestyrelsens behandling.
§21 AUBs bestyrelses afgørelse kan ankes til endelig afgørelse på afdelingsmødet. En anke har opsættende virkning indtil afdelingsmødets behandling.

Ændringer efter haveudvalgets forslag
§22 AUBs haveudvalg kan foreslå beboerne en ændring af haven når dette sker for at forbedre havens generelle afskærmning og forskønnelse. I dette tilfælde bekostes og udføres hele ændringen af afdelingen eller beboerforeningen og reglerne i §4, §15 – §16 finder ikke anvendelse.
Større ændringer skal godkendes af afdelingsmødet. Ved mindre ændringer kan der anvendes omvendt afstemning så projektet kun bortfalder, hvis flere end 1/3 af de berørte beboere stemmer imod.

Ændring af regler
§23 Ændring af regler for haver, gange og udearealer sker som dagsordenspunkt på et repræsentantskabsmøde eller afdelingsmødet.