Brug og vedligehold af lejligheden

Læs også: Vigtig viden inden du indretter og Manualer
Regelmæssig pleje og eftersyn af din bolig
Ansvaret for pasningen af de tekniske installationer påhviler boligselskabet. Det betyder dog ikke, at du kan tillade dig helt at ignorere disse ting. Boligselskabets ansatte har ikke mulighed for at komme rendende i din lejlighed hele tiden og kontrollere, at alt er i orden. Hvis f.eks. din termostat bliver utæt, er det dit ansvar at reagere på dette problem, inden at vandskader bliver så omfattende, at f.eks. gulvet bliver ødelagt.
Du har tilsynspligt med din lejlighed. Bortset fra de tekniske installationer er det dig, der har ansvaret for vedligeholdelsen af lejlighedens indre. På denne side vil vi ikke fortælle dig, hvordan du skal gøre almindeligt rent, men blot gennemgå de Morbærspecifikke problemer.
Vedligeholdelsesordning
Efter loven skal en afdeling i et alment boligselskab vælge om boligerne vedligehol­des efter en af to muligheder, den såkaldte A-ordning og den såkaldte B-ordning. I Morbærha­ven har vi besluttet at benytte A-ordningen. Det betyder, at lejeren grund­læggende selv er forpligtet til almindelig vedligeholdelse i bo-perioden. Dog over­tager boligsel­skabet gradvist udgifterne til en “normalistandsættelse”. Normalistands­ættelsen om­fatter tapetsering og maling af vægge og lofter, lakering af gulve samt rengøring efter håndværkere. Den omfatter ikke malede eller lakerede træflader som døre, skabslåger og det indre af skabene. Den omfatter heller ikke usædvanligt slid som følge af mislighold.Vedligeholdelsesreglerne er et tillæg til din lejekontrakt og kan læses her.
Beskyttelse af gulvet
Gulvet er altså også omfattet af normalistandsættelsen, det gælder dog ikke skader, der er så omfattende, at gulvbrædder skal udskiftes. Som tommelfingerregel kan man sige, at gulvet er omfattet af normalistandsættelsen, hvis beboeren har gjort sig rime­lig anstrengelse for at beskytte gulvet.
– Sørg derfor for, at der filtdupper på stole- og bordben.
– Læg gulvtæppe eller anden belægning i gangarealerne eller læg gulvtæppe fra væg til væg. Gulv­tæpper med gummibagside kan dog vulkanisere med et nylakeret gulv. Dette kan und­gås ved at strø talkum på gulvet først. Rådfør dig med tæppeforhandle­ren. Lad være med at tape tæppet fast med dobbeltklæbende tape.
– Hvis du har en kontorstol er det under alle omstændigheder endvidere en god ide at stille den oven på et særligt plast-underlag.
– Undlad at gå rundt i din lejlighed i udendørs fodtøj.
– Hvis der løber vand ud i gulvet fra f.eks. en utæt radiator, skal du søge hjælp hos ad­ministrationen inden at parketgulvet bliver angrebet af råd.
Kontroller termostater
Kontrollér jævnligt, at der ikke siver vand ud ved termostaterne. Observerer du dette, skal du rette henvendelse på administrationen som gratis skifter termostaten for dig.
Derudover er det en god idé at motionere dine termostater jævnligt, ved at skrue dem helt i bund og til top og tilbage til den ønskede indstilling. Dette sikrer at den ikke sætter sig fast.
Rengøring af bruse-afløbet
Bruseafløbet fungerer samtidig som afløb for vasken på badeværelset. Du rengør det på følgende måde: Løft rist-flisen op med f.eks. en skruetrækker. Under rist-flisen er der en bundrist, som sandsynligvis er tildækket med en masse fnadder. Skrab dette af med f.eks. en skruetrækker og kyl det over i toilettet. Skyl efter med håndbruseren og tryk rist-flisen på plads igen.Afløb
Er dit afløb stadig stoppet, dvs. stoppet selvom bundristen er ryddet, kan du prøve at hælde halvanden liter kogende vand i afløbet. Dette kan måske opløse proppen. Hvis dette ikke løser problemet, skal du rette henvendelse til administrationskontoret.
Du må ikke bruge kemisk afløbsrens som f.eks. kaustisk soda, da det på lang sigt kan skade afløbsrørene.

ristAfløbet med rist-flisen taget af.

Undgå skimmelsvamp
Skimmelsvamp opstår hvis der er for høj luftfug­tighed i en lejlighed. Risikoen er der­for størst om vinteren. Risikoen øges også, hvis du tørrer tøj i din lejlighed eller har en medbeboer boende.
I yderlejlighederne er der særlig stor risiko, hvis du har ting stående op imod ydervæggen samt i bunden af de køkkenskabe, som vender mod en yder­væg.
I alle lejligheder kan der optræde skimmelsvamp på badeværelset og i vinduesrammen i stuen.
Skimmelsvamp er usundt og i længden kan også bygningsdelene tage skade.
Du bekæmper skimmelsvamp med rengøring og udluftning.
Luft ud hvis du tørrer tøj i lejligheden eller koger særligt damp-afgivende mad.
Tør vinduesrammen af regelmæssigt med en op­vredet klud med lidt universalrengø­ringsmiddel.
Køb en svaber til brusenichen og gør det til en vane at svabe gulvet efter hvert bad. Dette mind­sker ikke blot kalkaflejringerne på brusenichens gulv men mindsker også den vand­overflade, som ellers står og fordamper og dermed afgiver luftfugtighed.

skimmelSkimmelsvamp ved køkkenvinduet i en 2-værelses lejlighed

Rengøring af udsugningen
Læg en gammel avis over dine kogeplader.
Åbn udsugningen over kogepladerne ved at skubbe risten tilside med den lille tap. Du kan nu udtage filteret. Filteret lægges i blød i lunkent vand med lidt opvaskemiddel i 10-15 minutter. Herefter vrides det op og lægges tilbage. Du kan checke, at udsug­ningen virker ved at tænde for den og holde et stykke papir op mod risten. Det skulle gerne blive suget fast af luftundertrykket. Udsugningen slukker automatisk efter 15 minutter. Vær opmærksom på, at udsugningen er selvregulerende med luftmængde i henhold til den absolutte luftfugtighed.
Hvis overstyring ønskes, anvendes kontakterne således:

ventilation kontakt

Badeværelse: Tryk på den øverste knap i ca 2-3 sekunder for at øge udsugningen på badeværelset. Efter 15 minutter vil anlægget returnere til automatisk drift.
Køkken: Tryk på den nederste knap i ca 2-3 sekunder for at øge udsugningen i køkkenet. Efter 15 minutter vil anlægget returnere til automatisk drift.
Afrimning af køleskab
Dit køleskab er “afrimningsfrit” men kan alligevel trænge til en afrimning i ny og næ.
Tøm køleskabet for madvarer. Placer gamle aviser eller et håndklæde lige under køleskabsdøren, da der vil løbe en del vand ud ad køleskabet. Åbn køleskabsdøren og lågen til fryseren. Skru termostaten ned på nul.
Vær parat til, med jævne mellemrum, at tørre indersiden af fryseren og køleskabet af med en opvreden klud, så du undgår vandskade på dit køkkengulv.
Lad være med at forsøge at fjerne isen i fryseren med f.eks. en kniv eller en skruetrækker. Der er stor risiko for at du kommer til at stikke igennem fryserens beklæd­ning og så dur fryseren ikke længere.
Skru termostaten op igen når afrimningen er tilendebragt.
Sikringerne og HPFI-afbryderen
Sikringsskabet finder du i vindfanget.
Sikringernes funktion er at beskytte imod kortslutninger, som normalt vil resultere i at et elektrisk apparat begynder at bruge usædvanligt meget strøm med brandfare til følge. Oplever du at en af sikringerne går, uden at du har brugt særlig meget strøm, er forklaringen normalt, at et af dine apparater ikke er i orden. Træk alle apparater ud af stikkene og skift så sikringen. Tilslut nu apparaterne igen, et efter et, til sikringen igen springer og du dermed har fundet synderen. Det apparat, som får sikringen til at springe, skal enten repareres af en fagmand eller kasseres.
I dit sikringsskab er der foruden de to sikringer også en HPFI-afbryder. HPFI-afbryderen skal sikre imod fejlstrøm. Virker din HPFI-afbryder ikke, kan du risikere at få stød.
Oplever du, at HPFI-afbryderen slår fra i tide og utide er forklaringen sandsynligvis, at der er en fejl i de faste el-installationer i din lejlighed. Men fænome­net kan også fremkaldes af et defekt, elektrisk ap­parat. Prøv derfor først med trin-for-trin metoden som beskrevet ovenfor. Giver det ikke en forklaring, bør du kontakte administrationen. HPFI-afbryderen har en testknap som bør benyttes en gang om året. Prøveknappen fremkalder med vilje en ufarlig fejlstrøm som dog skal få HPFI-afbryderen til at slå fra. Derved ryger strømmen i hele lejligheden, så du skal selvfølgelig ikke foretage testen, medens du er ved at lave mad eller har åbne dokumenter på din computer. Når test­knappen har fået strømmen til at gå, kan du bare tænde for strømmen igen ved at slå HPFI-afbryderen til igen. Får testknappen ikke HPFI-afbryderen til at slå fra, bør du kontakte administrationen.

sikringsskabBillede af sikringsskabet