Regler for Morbærhavens netværk

Vedtægter
Regler for brug af internettet
§1 Netværket må ikke udnyttes i kommerciel øjemed.
Stk 2: Der dækkes ikke for tabt arbejdsfortjeneste i anledning af fejl på netværket.
§2 Brugerne skal udvise god opførsel på nettet og må ikke være til gene for andre brugere. Ethvert forsøg på at skaffe sig adgang til andre beboeres eller tredjemands computere eller datatrafik, både på det interne net og internettet, er forbudt, medmindre vedkommende har givet sit samtykke. Dette gælder specielt enhver form for snifning, hacking, systematisk portscanning eller hermed beslægtede aktiviteter. Overtrædelse af ovenstående vil medføre øjeblikkelig frakobling fra netværket.
§3 Adgangen til Morbærhavens netværk og til Internettet via Morbærhavens netværk er til personlig brug. En bruger må ikke stille adgangen til rådighed for andre med mindre disse fysisk opholder sig i brugerens lejlighed.
§4 En bruger af nettet må kun benytte det IP-nummer eller de IP-numre, som han/hun automatisk får tildelt.
§4a En bruger må ikke tilslutte udstyr til Morbærhavens Netværk som uddeler IP-numre (f.eks. DHCP-servere).
§5 Administrationen har myndighed til øjeblikkeligt, for en tidsbegrænset periode, at koble en bruger fra nettet såfremt de vurderer, at brugeren overtræder §1-§3.
§6 Administrationen har myndighed til at koble en bruger fra nettet såfremt dennes udstyr påviseligt forstyrrer netværkets drift. Hjemmesider m.m.
§7 Administrationen har myndighed til at koble en bruger fra netværket såfremt denne har skyldig huslejebetaling.
§8 Administrationen har myndighed til øjeblikkeligt, for en tidsbegrænset periode, at koble en bruger fra nettet, såfremt de vurderer, at brugeren trods advarsler overtræder internettets netetikette.
§9 Brugerne er personligt ansvarlige for al data, de overfører og stiller til rådighed via Morbærhavens Netværk.
§10 Bortset fra de i §1-§8 nævnte tilfælde har administrationen ikke ret til at censurere data på netværket eller på anden måde begrænse datatrafikken, med mindre at tvingende juridiske eller tekniske grunde eller hensynet til servernes eller netværkets kapacitet taler for det.
§11 Reglerne for Morbærhavens netværk fastsættes af AUBs bestyrelse.