Vedtægter for udlejning af Festlokalet

Vedtægter
Brug
§1
A) Festlokalet kan udlejes til Morbærhavens beboere til afholdelse af private fester, som lejeren selv deltager i.
B) Festlokalet kan udlånes til grupper og andre officielle organer under beboerforeningen under forudsætning af kontrollantens forudgående accept og under forudsætning, at lokalet bruges til en beboerforeningsaktivitet.
§2 Reservationen foregår på beboerkontoret i åbningstiden. Reservationen skal være foretaget senest 3 uger før lokalet skal bruges.
§3 En beboer kan højst reservere én dato, ét år frem, dette gælder dog ikke hvis lokalet udlånes efter §1B.
§4 Udlejes lokalet efter §1A kan det bruges til weekendfester og hverdagssammenkomster.
A) Weekendfester må kun afholdes fredag eller lørdag og højst én weekendfest pr. uge.
Vinduer og døre skal holdes lukkede, af hensyn til støjniveauet for naboerne.
Højt musik må ikke forekomme efter klokken 02.00.
B) Hverdagssammenkomster må kun afholdes tirsdag eller onsdag og højst én hverdagssammenkomst pr. uge.
Vinduer og døre skal holdes lukkede, af hensyn til støjniveauet for naboerne.
Hverdagssammenkomster skal slutte senest kl. 22:00.
§5 Nøglen må ikke være udlånt den 24/12, 25/12 og 31/12.
§6 Lokalet kan ikke reserveres til brug efter §1B fredag, lørdag eller søndag, hvis lokalet allerede er reserveret til en weekendfest den pågældende weekend og ikke tirsdag eller onsdag, hvis lokalet allerede er reserveret til en hverdagssammenkomst den pågældende uge.
§7 Ved afhentning af nøglen skal der fremvises gyldigt beboerkort og gyldig huslejekvittering og lejekontrakten underskrives.
§8 Ved afhentning af nøgle erlægges et depositum på kr. 1500,-.
A) Lejen er 500 kr. for en weekendfest og 400 kr. for en hverdagssammenkomst.
B) Lejen betales ved reservation af festlokalet og refunderes ikke medmindre afbestilling finder sted mindst 1 måned før reservationsdato.
C) Depositummet frafalder, hvis lokalet ikke afleveres i rengjort stand (festkontrollanten afgør om lokalet er rengjort).
Rengøringsmidler forefindes i lokalet.
Lokalet afleveres i den stand det er overtaget i.
§9 Kun inviterede gæster er tilladte.
§10 Gæster skal kunne fremvise en skriftlig invitation.
§11 Annoncering af festen er ikke tilladt.
§12 Der må max. være 50 deltagere.
§13 Salg af drikkevarer er forbudt.
§14 Lejeren hæfter økonomisk for enhver skade på inventar og lokaler.
Småbeløb fratrækkes depositummet.
Ved større beløb udstedes en regning på den del af beløbet, som overstiger depositummet.
§15 Enhver overtrædelse af kontrakten kan medføre tab af depositum, og retten til senere leje frafalder.
§16 Reglerne i §8-§11 og §13-§15 gælder ikke, hvis lokalet udlånes efter §1B. Dog er lånerne også her forpligtet til at rengøre lokalet og efterlade det i samme stand som de overtog det i.
§17 Til weekendfester hentes nøglen på beboerkontoret om onsdagen før festen og afleveres senest mandag til festlokalekontrollanten, efter optælling af inventar. Lejer råder dog først over lokalet fra fredag morgen.
Til hverdagssammenkomster hentes nøglen på beboerkontoret om mandagen før sammenkomsten og afleveres onsdag til festlokalekontrollanten, efter optælling af inventar.
Nøglen skal hentes af personen, der har reserveret og gyldigt beboerkort fremvises. Samtidig udleveres en alarmprocedure og en prisliste for inventar.
§18 Ved ankomst til festlokalet skal lejeren kontrollere, om de ting der står på tjeklisten er der. Hvis dette ikke er tilfældet kontaktes festlokalekontrollanten.
§19 Kontrol af lokalet sker efter aftale, dog senest mandag kl. 19.00 for weekendfester og onsdag kl. 19.00 for hverdagssammenkomsten.

Kontrollantens funktion:
§20 Kontrollanten ansættes af Beboerforeningen.
§21 Stillingsannonce opsættes i Fiset med stillingsbeskrivelse og løn.
§22 Stillingen kan besættes af en eller flere personer.
§23 Kontrollantens timetal og løn fastsættes på Generalforsamlingen.
§24 Kontrollanten skal sammen med lejeren gennemgå lokalet for fejl og mangler.
§25 Kontrollanten udfylder en mangelliste som forevises ved aflevering af nøglen. Denne bruges som beregningsgrundlag ved tilbagebetaling af depositummet/ekstraregning.
§26 Kontrollanten er ansvarlig for rengøring, såfremt dette ikke er gjort af lejeren, mod ekstra timebetaling.
§27 Kontrollanten er ansvarlig for at rengøringsmidler forefindes i lokalet.

Vedtægter og leje-regulering:
§28 Festlokale lejen fastsættes hvert år som punkt på afdelingsmødet.

Afdelingsbestyrelsen skal sørge for, at et sådan punkt kommer på dagsordenen.

Besluttes en ændring af lejen har dette virkning fra det følgende årsskifte og skal annonceres i september-Fiset. Ændring af lejen har kun virkning for endnu ikke betalt leje.